Pataisos įstaigų personalo veiklos humanizavimo prielaidos atsižvelgiant į tarptautinius teisinius standartus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pataisos įstaigų personalo veiklos humanizavimo prielaidos atsižvelgiant į tarptautinius teisinius standartus
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 12 (102), p. 88-94
Keywords:
LT
Australija (Australia); Italija (Italy); Lietuva (Lithuania); Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons.
Summary / Abstract:

LTEuropos Žmogaus Teisių Teismas bylose Labita v. Italy, Kudla v. Poland (ir kitose -- aut. pastaba) pažymėjo, jog Europos pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis įtvirtina vieną esminių fundamentalių demokratinės visuomenės vertybių, kuri absoliučiai uždraudžia nežmonišką ar žeminantį elgesį nepaisant aplinkybių ir kaltininko elgesio. Tačiau atlikta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose išnagrinėtų Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigų darbuotojų veiksmų vertinimo statistinė bei empirinio tyrimo būdu gautų duomenų analizė atskleidžia padėtį, kuri netenkina nei tarptautiniu bei nacionaliniu lygiu žmogaus teisių apsaugą vykdančių stebėtojų, nei Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos priklausančiose laisvės atėmimo įstaigose bausmę atliekančių asmenų. Tad koks kankinimų bei žiauraus, nežmoniško ar žeminančio šių asmenų orumą elgesio ar baudimo turinys ir kokiomis teisinio bei organizacinio pobūdžio priemonėmis papildyti Lietuvos Respublikos teisės aktais remiantis vykdomą pataisos sistemos reformą siekiant užtikrinti reikiamą žmogaus teisių ir laisvių apsaugą? Anketinės statutinių Lietuvos Respublikos laisvės atėmimo įstaigose dirbančių tarnautojų apklausos duomenų apibendrinimo rezultatai atskleidžia minėtųjų asmenų humanizavimo prielaidas bei suponuoja būtinybę artimiausiu metu diegti konkrečias teisines, organizacines bei metodines pataisos darbuotojų profesinės veiklos priemones. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: žiaurus baudimas; Bausmių vykdymo pareigūnas; Inhuman treatment; Officer of execution of judgment.

ENIn the cases Labita vs. Italy, Kudła vs. Australia (and in other ones – note by the author), the European Court of Human Rights noted that Article 3 of the Convention on fundamental human rights and freedoms establishes one of the essential fundamental values of democratic society, which absolutely prohibits inhuman or degrading treatment regardless of the circumstances and the behaviour of the causer. However, the analysis of cases on the actions by the prison staff of the Republic of Lithuania adjudged by the inspectors of Lithuanian Seimas and the European Court of Human Rights received by means of statistical and empirical method of studies on the evaluation reveals the situation which does not satisfy any observers engaged in the protection of human rights at international and national level, nor the persons who serve their sentence in imprisonment institutions belonging to the Prison Department under the Ministry of Justice. So what the content of such torture and cruel, inhuman or infra dig person's behaviour or the punishment, and what measures of legal and organizational nature should be used to supplement the Lithuanian law on the basis of the ongoing reform of the correctional system in order to ensure adequate protection of human rights and freedoms? Generalizing results of questionnaire survey of statutory staff working in the imprisonment institutions of the Republic of Lithuania reveal the humanization assumptions by aforesaid individuals and presupposes the need for the employment of specific legal, organizational and methodological means for professional activities of correctional staff.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18282
Updated:
2018-12-20 23:14:52
Metrics:
Views: 40    Downloads: 12
Export: