Leadership as a prerequisite of effective management of educational organisation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Leadership as a prerequisite of effective management of educational organisation
Alternative Title:
Lyderystė kaip švietimo organizacijos efektyvaus valdymo prielaida
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 3 (13), p. 19-31
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos lyderystės raiškos bendrojo lavinimo mokyklose ir efektyvaus mokyklų valdymo sąsajos. Išnagrinėta mokslinė literatūra, dokumentai apie švietimo organizacijos vadovų lyderystę ir efektyvų valdymą; ištirta lyderystės raiška tarp mokyklų vadovų; identifikuoti efektyvios organizacijos požymiai, ištirtas lyderystės poveikis taikant efektyvų mokyklų valdymą. Tyrimo imtis suformuota iš Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų mokytojų, pavaduotojų, direktorių (N=214). Tyrimo metu buvo identifikuoti bendrojo lavinimo mokyklų vadovų tipai: darnus, autokratinis, biurokratinis, liberalus, transakcinis, transformacinis, orientuotas į užduotį ir į darbuotojus. Nustatyta, kad Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų vadovams būdingas darnus, į darbuotojus orientuotas bei transformacinis lyderiavimo stiliai. Atlikta tyrimo analizė parodė, kad efektyvus mokyklos valdymas yra neatsiejamas nuo mokyklos vadovo kaip darnaus, į darbuotojus orientuoto, transformacinio lyderio savybių: statistiškai reikšmingas stiprus ryšys tarp darnaus lyderio savybių ir inovatyvios, tikslo siekiančios kolegialios mokyklos. Apibendrinant galima teigti, jog dauguma Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų vadovų gali būti įvardijami kaip lyderiai, gebantys kurti komandą, rodyti asmeninį pavyzdį, skatinti darbuotojų tobulėjimą, sukurti palankias sąlygas pokyčiams, tausoti turimus išteklius ir nuolat siekti mokymosi kokybės. Naujovių pripažinimas, jų įgyvendinimas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių lemia teigiamus pokyčius mokykloje, didina bendrojo lavinimo mokyklos veiklos efektyvumą.

ENThe paper deals with the relation between manifestation of leadership in comprehensive schools and effective school management. For the purpose scientific literature and documents on leadership in educational organisations and effective management were studied as well as the manifestation of leadership among school managers; Attributes of an effective organisation were identified and an impact of leadership on effective school management was studied. The sample of the study was formed from teachers, assistant managers and managers of comprehensive schools and gymnasiums of Giuliani town (N = 214). Analysis of the study revealed that effective school management is inseparable from the characteristics of the school manager as of a resonant, employee- oriented and transformational leader: 1) there is a strong statistically meaningful relation between resonant leadership and an innovative, goal-seeking collegial school; 2) a medium statistically meaningful relation was noticed between resonant leaders and an open school; between the employee-oriented leader and am innovative, open, goal-oriented, collegial! school; between the characteristics of the transformational leader and an open, goal-oriented, collegial school. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18202
Updated:
2018-12-17 12:17:43
Metrics:
Views: 44    Downloads: 9
Export: