Žinių visuomenės formavimas: patirtis, problemos, perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių visuomenės formavimas: patirtis, problemos, perspektyvos
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008.
Pages:
263 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Lyginamoji analizė; Metodologija; Plėtros patirtis; Valdymas; Žinių kūrimas, žinių įgijimas; Žinių panaudojimas; Žinių sklaida; Žinių visuomenė; Comparative analysis; Development experience; Dissemination of knowledge; Inovations; Knowledge acquisition; Knowledge creation; Knowledge sharing; Knowledge society; Knowledge utilization; Management.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — 1. Žinių visuomenė, pagrindiniai jos formavimosi ir vystymosi procesai — 2. Naujų žinių kūrimo sistemų Europos šalyse. Lyginamoji analizė — 2.1. Mokslinių tyrimų prioritetinių krypčių nustatymas — 2.2. Mokslinių tyrimų finansavimas — 2.3. Mokslinių tyrimų ir inovacinių procesų organizavimas — 2.4. Mokslinės veiklos valdymas ir teisinis reguliavimas — 3. Naujausių žinių sklaidos ir prieinamumo sistemų — Europos šalyse lyginamoji analizė — 3.1. Mokslinės informacijos pateikimo specialistams ir plačiajai visuomenei kanalai — 3.2. Naujausių žinių sklaidos per masinės žiniasklaidos priemones būdai — 3.3. Valstybinės priemonės, skatinančios naujų žinių sklaidos intensyvumą — 3.4. Asocijuotų struktūrų veikla, skleidžiant naujausias žinias — 3.5. Modernių informacinių technologijų naudojimas žinių sklaidai — 4. Naujų žinių kūrimo ir panaudojimo sistemų Lietuvoje plėtojimas — 4.1. Mokslinių tyrimų prioritetinių krypčių tikslinimas — 4.2. Mokslinių tyrimų finansavimo tobulinimas — 4.3. Mokslinio tyrimo institucijų sistemos modernizavimas — 4.4. Mokslinių tyrimų organizavimo ir valdymo valstybiniuose institutuose ir universitetuose tobulinimas — 4.5. Mokslinio tyrimo organizacijų ir verslo struktūrų bendradarbiavimas, aktyvinant inovacinius procesus — 5. Naujausių žinių sklaidos ir prieinamumo sistemos Lietuvoje organizavimo tobulinimas — Apibendrinimas – Literatūra.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Lyginamoji analizė; Valdymas / Management; Metodologija; Ūkio plėtra / Economic development; Valdymas / Management; Žinių kūrimas, žinių įgijimas; Žinių panaudojimas; Žinių sklaida; Žinių visuomenė.
EN
Comparative analysis; Development experience; Dissemination of knowledge; Knowledge acquisition; Knowledge creation; Knowledge sharing; Knowledge society; Knowledge utilization.
Summary / Abstract:

LTEkonominiams ir vadybiniams žinių visuomenės formavimosi ir vystymosi procesų tyrimams pastaruoju metu skirta nemažai įvairių šalių autorių darbų. Daugumoje šių darbų analizuojama konkrečios šalies situacija ir formuluojamos šiai šaliai taikomos rekomendacijos. Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, žinių visuomenės formavimosi aktyvinimas tampa vienu svarbiausių socialinių ir ekonominių uždavinių. Realiai nuveikta nedaug: mokslui neskiriamas prideramas dėmesys ir lėšos, vangiai vyksta inovaciniai procesai, vegetuoja kai kurios mokslo institucijos, bibliotekos, neveikia mokslo žinių populiarinimo ir sklaidos mechanizmas. Žinių visuomenės Lietuvoje formavimosi procesų organizavimo ir valdymo tobulinimas yra aktuali ir svarbi mokslinė ir praktinė problema. Monografijoje pateikta žinių visuomenės formavimosi Lietuvoje ekonominių ir vadybinių aspektų tyrimų medžiaga. Tyrimų objektas: naujų žinių kūrimo (mokslinių tyrimų) bei jų panaudojimo (inovacijų) Lietuvoje organizavimo, valdymo ir finansavimo procesas; naujausių žinių rinkimo, kaupimo, apdorojimo, paskirstymo ir sklaidos Lietuvoje procesas. Monografijoje apibendrintų tyrimų proceso metu: 1. Pateikta išplėtota žinių visuomenės formavimosi procesų samprata, padedanti integruotai spręsti šių procesų tarpusavio sąveikos problemas. 2. Suformuluotas konceptualus požiūris į naujų žinių kūrimo ir jų praktinio panaudojimo sistemų vystymosi principus ir metodus. 3. Išdėstytos naujausių žinių sklaidos sistemų kompleksinės charakteristikos ir organizaciniai parametrai.

ENA number of works by the authors from various countries have been dedicated to the research of economic and managerial processes in the development of the knowledge society recently. Most of these works deal with the analysis of the situation in a specific country and recommendations suitable for this country are provided. Upon Lithuania’s integration into the EU, the activity of the knowledge society development became one of the main social and economic tasks. Not much has been really done: science does not receive proper attention and funds, innovative processes are slow, certain scientific institutions and libraries vegetate, the mechanism of promotion and dissemination of scientific knowledge does not function. Improvement of organisation and management of the knowledge society development processes in Lithuania is a relevant and important, as well as a scientific and practical issue. The monograph contains the data of the economic and managerial research of the knowledge society development in Lithuania. The subject of the research: the organisation, management and funding process of new knowledge generation (scientific research) and its use (innovations) in Lithuania; collection, accumulation, processing, distribution and dissemination process of the most recent knowledge. In the course of the research summarised in the monograph: 1. The conception of knowledge society development processes, which facilitates an integrated solution of issues caused by the interaction of these processes was provided. 2. A conceptual approach to new knowledge generation, development principles and methods of its practical use systems were created. 3. Comprehensive characteristics and organisational parameters of the most recent knowledge dissemination systems were outlined.

ISBN:
9789955124269
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17900
Updated:
2020-02-13 20:39:50
Metrics:
Views: 24
Export: