Darbo sutarties instituto ypatumai Baltijos valstybėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo sutarties instituto ypatumai Baltijos valstybėse
Alternative Title:
Peculiarities of employment contract institute in the Baltic State
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 74 (66), p. 47-56
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisės aktai, reglamentuojantys darbo sutarties sudarymą, darbo sąlygų nustatymą, darbo sutarties pasibaigimą. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius darbo sutarties instituto Baltijos valstybėse panašumus ir skirtumus. Šiam tikslui pasiekti straipsnyje taikomi sisteminės analizės, lyginamasis ir loginis metodai. […] Išnagrinėjus Baltijos valstybių teisės aktus, reglamentuojančius darbo sutarties instituto ypatumus, galima daryti šias išvadas: 1. Ne visos Baltijos valstybės turi kodifikuotus darbo įstatymus […]. Estijoje iki šiol galioja pavieniai nekodifikuoti teisės aktai. 2. Darbo sutarties formą kiekviena valstybė reglamentuoja skirtingai. Estijoje ir Latvijoje įtvirtintas darbo sutarties sudarymas tiek raštu, tiek žodžiu […]. Tuo tarpu Lietuvoje patvirtinta rašytinė darbo sutarties forma […]. 3. Lietuva išsiskiria darbo sutarties sąlygų skirstymu į būtinąsias ir kitas. 4. LR DK nustatytas ilgiausias išbandymo terminas […]. 5. […] Tik Lietuvos DK tiksliai išskirtos atskiros darbo sutarčių rūšys ir priimti poįstatyminiai teisės aktai jiems įgyvendinti. […] 6. Baltijos valstybių darbo teisės aktuose numatytus darbo sutarčių pasibaigimo pagrindus galima sugrupuoti pagal tai, kieno valia pasibaigia darbo teisiniai santykiai: 1) darbo sutarties pasibaigimą priklausomai nuo šalių valios […], 2) darbo sutarties pasibaigimą nepriklausomai nuo šalių valios […]. 7. Tiek Estijoje, tiek Latvijoje darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva pagrindai yra išsamesni, tuo tarpu LR DK jie nedetalizuojami […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Baltijos šalys (Baltic states).

ENThe article provides an analysis of the Lithuanian, Latvian and Estonian legislation regulating employment contracts, setting of employment conditions, termination of employment contracts. The purpose of the paper is to disclose the principal similarities and differences of the institute of the employment contract in the Baltic countries. The methods of systematic, comparative and logical analysis are employed for these purposes. […] The study of the legislation regulating the specifics of employment contracts in the Baltic states allows the following conclusions: 1. Not all Baltic countries have codified labour laws […]. Only separate non-codified legal acts are still in force in Estonia. 2. The form of employment contracts is regulated differently by individual states. Estonia and Latvia have provisions enabling both written and verbal employment contracts […] whereas only a written form of employment contracts is approved in Lithuania […]. 3. Lithuania distinguishes between mandatory and other provisions of employment contracts. 4. The Labour Code of the Republic of Lithuania provides for the longest probation period […]. 5. […] Only Lithuanian Labour Code distinguishes between specific types of employment contracts and has implementing legal acts. […] 6. The grounds for termination of employment contracts laid down in the legislation of the Baltic countries can be grouped according to the party on whose will the legal relationships of employment are terminated: 1) termination of employment contracts by the will of the parties […], 2) termination of employment contracts irrespective of the will of the parties […]. 7. The grounds for terminating employment contracts on the initiative of the employer in Estonia and Latvia are more extensive, whereas, in the Republic of Lithuania they are not defined in detail in the Labour Code […].

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1779
Updated:
2018-12-17 11:35:03
Metrics:
Views: 46    Downloads: 3
Export: