Finansų specialistų žinių poreikio įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansų specialistų žinių poreikio įvertinimas
Alternative Title:
  • Finance specialist's needs for knowledge under changing conditions
  • Оценка потребности в знаниях специалистов по финансам
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 44, p. 89-106
Summary / Abstract:

LTFinansų specialistų profesinė veikla yra neatsiejama nuo profesinėje aplinkoje vykstančių pokyčių, o siekiant nenukrypti nuo pagrindinio finansų valdymo tikslo maksimizuoti įmonės savininkų turtą, tampa ypač reikšminga. Straipsnio tikslas - atskleisti įgytų profesinių ir bendrųjų žinių poreikį finansų specialisto veikloje, įvertinant realų žinių taikymą funkcinėje veikloje, kintančios ekonomikos kontekste. Mokslininkų darbuose pateikiama finansų specialistų profesinėje veikloje naudojamų žinių klasifikacija yra įvairi. Gilesnė žinių analizė atskleidė žinių klasifikavimą į bendrąsias ir profesines žinias. Bendrosios žinios išlieka pagrindu bet kurios profesijos specializacijai įgyti, kai tuo tarpu profesinės žinios orientuotos į funkcinę specialisto veiklą. Teisingai balansuojant tarp bendrųjų ir specializacijos žinių galima pasiekti, kad finansų specialistas būtų visapusiškai išsilavinęs, galėtų greitai reaguoti į pokyčius rinkoje, nebijotų probleminių situacijų ir būtų pasiruošęs įvairialypei profesinei veiklai. Empirinio tyrimo rezultatų apibendrinimas parodė, kad realioje veikloje finansų specialistai koreguoja finansinių žinių turinį, kadangi darbo specifika, įtakojama žinių ekonomikos pokyčių, pareikalauja gilesnių ar naujesnių teorinių žinių. Tačiau dalies studijuotų finansų disciplinų žinių specialisto darbe tiesiogiai neprireikia. Manytina, kad organizuojant finansų studijų programas universitetinėse studijose tikslinga studentui palikti didesnę pasirinkimo teisę formuojant finansinių žinių portfelį. Bendrųjų, ekonominių ir vadybinių disciplinų žinios formuoja holistinį požiūrį ir atitinkamus įgūdžius finansų sferos veikloje.

ENProfessional activities of finance professionals are an integral part of the changes taking place in a professional environment, and in order not to deviate from the basic objective of financial management to maximize the assets of owners, it becomes particularly important. Purpose of the article is to reveal the need for acquired professional and general knowledge in financial activities of professional, taking into account the application of actual knowledge in functional activities, in the context of changing economy. Professional knowledge classification used by financial expert presented in works by scientists is of different forms. A deeper knowledge analysis revealed classification of knowledge into general and professional ones. General knowledge remains the basis for the acquisition of any professional specialization, while the professional knowledge oriented to the functional activities of professional. Correct balancing between general and specialized knowledge allows the financial professional to be broadly educated, to respond to market changes quickly, not to be afraid of problematic situations and to be willing to multi-dimensional professional development. Summary of the results of empirical research has shown that financial professionals adjust the content of financial knowledge in real activity, whereas the specificity of work, influenced by changes in the knowledge economy, requires deeper or up-to-date theoretical knowledge. However, knowledge part of financial disciplines studied is not required directly in the work of professional. It is assumed that during the organization of financial study programmes at university, it is appropriate to leave the choice by making a portfolio of broader financial knowledge. General, economic and managerial knowledge form a holistic approach and adequate skills in scope of financial activities.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17027
Updated:
2018-12-20 23:14:16
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: