Universitetų valdymo problemos žinių visuomenėje : pertvarkos poreikis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetų valdymo problemos žinių visuomenėje: pertvarkos poreikis
Alternative Title:
Problems of university management in knowledge society: the importance of reconstruction
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 45, p. 71-83
Summary / Abstract:

LTKeičiantis socialinėms-ekonominėms sąlygoms pasaulio aukštojo mokslo bendrijoje, prasidėjo įvairios transformacijos. Straipsnio tikslas - išvardinti pagrindines universitetų valdymo problemas šiuolaikinėje žinių visuomenėje bei išryškinti poreikį jų organizaciniams pertvarkymams, kuris atlieptų aplinkos iššūkius. Taigi, apibendrinant galima teigti, kad universitetas yra organizacijos tipas, kurios viduje dirba ekspertai, ir kur kvalifikacija bei amatas atlieka esminį vaidmenį. Administratoriai, arba strateginė universiteto viršūnė, apibrėžia bendrus, formalius darbuotojų ir padalinių veiklos standartus. Pasak H. Mintzberg, profesinė organizacija, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas įgūdžių standartizavimui ir paslaugų teikimui, savo veiklą turi atlikti santykinai savarankiškai su įtakingų ekspertų pagalba. Tokia organizacija yra sukurta atlikti ekspertinį darbą santykinai stabiliose sąlygose. Šiandien problema yra ta, kad šių stabilių sąlygų daugiau jau nebėra tiek verslo korporacijoms, tiek ir universitetams. Todėl aukštojo mokslo valdymas turi būti nukreiptas į socialinio valdymo mechanizmo kūrimą, kuris garantuotų jo stabilų vystymąsi. Socialinis mechanizmas suvokiamas kaip organizacinės struktūros, socialinių valdymo technologijų ir organizacinės kultūros visuma. Universiteto stabilus vystymasis suvokiamas kaip jo socialinis ir ekonominis vystymasis, tenkinantis socialinių grupių, įtrauktų į aukštojo mokslo vyksmus, šiuolaikinius poreikius. Todėl universitetų valdyme yra svarbu tinkamai įvertinti, koks poreikis turi didžiausią paklausą bei kuris turi būti tinkamai finansuojamas.

ENUnder changing socio-economic conditions, various transformations began in the community of higher education of the world. Purpose of the article is to list main problems of management of universities in a modern knowledge society and to highlight the need for their organizational changes which would respond to environmental challenges. So, in summary may be alleged that the university is the type of organization, where experts work inside and where the qualification and craft skills play a key role. Administrators or strategic apex of university define general formal standards for employees and units. According to H. Mintzberg, a professional organization, which focuses on standardization of skills and supply of services, has to carry out its activities relatively independently or with the help of influential experts. This organization is designed to perform expert work in relatively stable conditions. Today the problem is that there are no such stable conditions for business corporations and universities anymore. Therefore, management of higher education should be directed to the development of social control mechanism, which would ensure its stable development. Social mechanism is perceived as a whole of organizational, social management of technology and organizational culture. Stable development of university is perceived as its social and economic development, meeting modern requirements of social groups involved in the process of higher education. Therefore, it is important to evaluate what need is of the greatest demand, and which must be properly funded in the management of universities.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16990
Updated:
2018-12-17 12:16:12
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: