Lokalinių etnologinių tyrimų tematika ir problematika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokalinių etnologinių tyrimų tematika ir problematika
Alternative Title:
Topies local ethnological investigations
In the Journal:
Etninė kultūra. 2007, 2006, Nr. 6, p. 54-59
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje glaustai apžvelgta lokalinių etnologinių tyrimų svarbiausioji tematika, problematika ir tarpdisciplininio pobūdžio metodika, tinkama taikyti nedidelėse istoriškai susiklosčiusiose teritorijose, kuriose daugumą ar bent ženklią dalį sudaro vietinės čia nuolat gyvenančios 2-3 kartų šeimos ir pavieniai asmenys. Aptarta lokalios kultūros tyrimų svarba etninės kultūros paveldo tęstinumui, istorinio kultūros paveldo apsaugai, gamtos ir kultūros sąsajų specifikos panaudojimui šiuolaikinės visuomenės reikmėms. Lokalios kultūros sandara siejama su vientautės ar daugiatautės etninės bendrijos narių veikla. Pateikta etninės kultūros struktūros sisteminė analizė gali būti naudojama kryptingai užsibrėžti tyrimų tikslą, pasirinkti tematiką ir uždavinius asmens ir lokalios bendruomenės kultūros tapatumo (1 pav.), lokalių pragyvenimo būdų (2 pav.), bendruomenės vidaus santykių kultūros (3 pav.), pažinimo kultūros raiškos (4 pav.), kultūros tęstinumo problemų tyrimui (techninių nesklandumų struktūrų schemos straipsnyje pasislinko pirmyn per vieną paveikslą). Vieningas kompleksinių tarpdisciplininių tyrimų planas, apimantis keliolika analogiškų administracinių vienetų, sudaro galimybę pasiekti ženklių teorinio ir taikomojo pobūdžio rezultatų. Identiška metodika, bendra problematika ir tematika sudaro prielaidas lokalių tyrimų rezultatus integruoti į plačius arealinius tyrimus ir suteikti jiems fundamentalių tyrimų vertę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lokaliniai tyrimasi; Etniniai paproč Iai ir tradicijos; Local History; Customs; Ethnic traditions.

ENThis article briefly reviews the most important topic on local ethnological studies, problems and methodology of interdisciplinary nature, which is appropriate to be applied on small historically established territories where a majority or at least a significant part is formed by families of 2-3 generations locally domiciled here and individuals. Importance of local cultural studies for continuity of the ethnic cultural heritage, protection of historic cultural heritage, the use of natural and cultural specific links between for the needs of modern society have been discussed here. Structure of local culture is related to activities of the members of single-ethnic or multi-ethnic community. Systemic analysis on ethnic cultural structure presented can be used to set a target for studies, to choose the topic and goals for research of problems concerning personal and cultural identity of local community (Fig. 1), means for local livelihood (Fig. 2), internal culture of community relationship (Fig. 3), cognitive cultural expression (Fig. 4.) and cultural continuity (due to technical problems, the layouts of structure schemes in the article moved forward through a single figure). Uniform plan for complex interdisciplinary research, involving a series of analogous administrative units, makes it possible to achieve significant results of theoretical and applied nature. Identical methodology, general problem and topic make assumptions to integrate the results of localized studies into wide areal studies and give them the fundamental value of research.

ISSN:
1648-6072
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16964
Updated:
2013-04-28 18:34:40
Metrics:
Views: 44
Export: