Švč. Jėzaus Širdies kultas ir jo atspindžiai Užnemunės dailėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švč. Jėzaus Širdies kultas ir jo atspindžiai Užnemunės dailėje
Alternative Title:
  • The Cult of Holy Jesus and its reflection in Užnemunė region art
  • Cult of the Sacred Heart of Jesus in the art of the Užnemunė region
In the Book:
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Jėzuitai / Jesuits; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTPamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai jau daugiau nei trys šimtmečiai yra labai svarbi Katalikų bažnyčios savastis, kuri paveikė giluminius tikėjimo procesus, suteikė galimybę naujai suvokti Išganytoją, praturtino liturgiją ir maldingumo tradicijas. Svarbiausiais Švč. Širdies kulto diegėjais Bažnyčios istorikai susidomėjo jau XIX a., o bendra kulto istorija imta nagrinėti XX a. pradžioje. Tačiau šio reiškinio sklaida atskirose šalyse dar nedaug ištirta. Šiame straipsnyje analizuojama Švč. Jėzaus Širdies kulto raiška Užnemunėje ir bažnyčių dailėje. Pirmoji Švč. Jėzaus Širdies brolija LDK buvo įsteigta Vilniaus vizičių vienuolyne. Pamaldumas Švč. Širdžiai Lietuvoje išplito po to, kai Abiejų Tautų valstybės karaliaus Augusto III ir visų šalies vyskupų prašymu popiežius Klemensas XIII 1765 m. Lenkijos ir LDK vyskupijose leido švęsti Švč. Jėzaus Širdies šventę su Šv. Mišiomis ir oficiumą. Po šventės valstybėje įvedimo Švč. Jėzaus Širdies brolijų daugėjo ir Vilniaus, ir Žemaičių vyskupijose. Klemenso XIII 1765 m. leidime nurodyta malda prie Švč. Jėzaus Širdies paveikslo ir brolijų veikla skatino kurti Švč. Jėzaus Širdies atvaizdus. Švč. Širdies kulto pradžia Užnemunėje susijusi su jėzuitų vienuolija, jos emblema buvo komponuojama altoriuose, sakyklose. XIX a. II pusėje Švč. Jėzaus Širdies kultą ypač aktyviai skleidė jėzuitai, įvairios katalikų organizacijos, populiarino katalikiškoji spauda. Masiškai paplito Jėzaus Širdies atvaizdai (tą skatino ir intronizacijos aktas, privalėjęs vykti prie Švč. Jėzaus Širdies atvaizdo). Ši tema pamažu įsitvirtino ir liaudies dailėje.Reikšminiai žodžiai: Švč. Jėzaus Širdies kultas; Sakralinė dailė; Ikonografija; Lietuvos sakralinė dailė; Katalikų Bažnyčia; Pamaldumas; Užnemunė; The cult oh the sacred heart of Jesus; Užnemunė region.

ENPiety towards the Holy Heart of Jesus, for more than three hundred years, is a very important feature of the Catholic church that has influenced deep-seated faith processes, presented an opportunity to understand the Savior in a new way. Church historians became interested in main promoters of Holy Heart cult already in XIX c., whereas general history of the cult came to be researched in the beginning of XX c. However, there was no research carried out on how widespread is this phenomenon in individual countries. In this article, the author analyzes manifestation of Holy Heart cult in Užnemunė region and church art. The first brotherhood of the Holy Heart of Jesus in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) was established in Vilnius Vizičiai monastery. Piety towards the Holy Heart became widespread in Lithuania after the king of Lithuanian and Polish Commonwealth – August III – and, on the request from all bishops in the country, Pope Clemens XIII in 1765 allowed to celebrate in Polish and GDL dioceses festival of the Holy Heart of Jesus together with Holy Mass and officium. After the introduction of the festival, the number of the Holy Heart of Jesus brotherhoods grew in both Vilnius and Žemaičiai dioceses. Clemens XIII 1765 permission indicated a prayer next to the Holy Heart of Jesus painting and encouraged brotherhoods to create images of the Holy Heart of Jesus. The beginning of the Holy Heart cult in Užnemunė region is connected to Jesuit monastery, its insignia was incorporated into altars, pulpits. In the second half of XIX c., the Holy Heart of Jesus cult was especially actively promoted by Jesuits, various Catholic organizations, Catholic press.

ISBN:
9986638623
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1656
Updated:
2021-03-05 10:51:24
Metrics:
Views: 60    Downloads: 10
Export: