Vytautas Ambrazas. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytautas Ambrazas. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2007, t. 56, p. 117-132
Recenzuojama knyga: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė = Historische Syntax der litauischen Sprache Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006 612 p.
Keywords:
LT
Istorinė sintaksė; Baltistika.
EN
Lithuanian; Historical syntax; Baltic studies.
Summary / Abstract:

LTVytauto Ambrazo Lietuvių kalbos istorinė sintaksė yra ilgamečių autoriaus tyrimų sintezė. Aptariami lietuvių istorinės sintaksės klausimai, tokie kaip žodžių tvarka, dalyvinių konstrukcijų, bendraties konstrukcijų, pasyvo raida. Knygoje aptariami ir tie dalykai, kuriems autorius anksčiau nebuvo skyręs atskirų monografijų ar straipsnių. Dažniausiai knygoje pabrėžiama tezė dėl "valdymo stiprėjimo" yra abejotinos vertės pirmiausia dėl darbe vartojamos pačios "valdymo" sąvokos neaiškumo. Nuostabą taip pat kelia skaitant tekstą tolydžio ryškėjantis autoriaus požiūris į šiuolaikinę teorinę gramatiką kaip į stilingą ir prestižinį, tačiau pernelyg stiprų svaigalą, nuo kurio kiek įmanoma reikėtų saugoti jaunosios kartos lietuvių kalbininkus. Lingvistas, kuris yra perskaitęs tiek užsienio literatūros, kiek jos yra perskaitęs Vytautas Ambrazas, vargu ar gali rimtai žiūrėti į pilną vidinių prieštaravimų sintaksės modelį, kuris yra pateiktas Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje ir kuris knygoje iš esmės yra išlaikytas, juolab kad toks modelis niekur pasaulyje (išskyrus Lietuvą, Latviją ir kelias kitas rusų sovietinės gramatikos "okupaciją" išgyvenusias šalis) nėra taikomas. Užsienio lingvistikoje plėtojamos mintys gali sau gyventi ir puošti bibliografijos sąrašus, bet lietuviškam skaitytojui jos iš principo netinka. Kalbos istorinė sintaksė yra vertingas veikalas, bet jo vertė būtų buvusi kur kas didesnė, jeigu autorius būtų atsisakęs dvigubo - tyrėjo ir nacionalinio paveldo sargo - vaidmens ir pasiryžęs jauniesiems Lietuvos kalbininkams parodyti tolesnių tyrimų kelius.

ENHistorical syntax of the Lithuanian language by Vytautas Ambrazas is a synthesis of the long years of research performed by this author. The work deals with the issues of hystorical syntax of the Lithuania language, such as word order and development of participle constructions, infinitive constructions and passive constructions. The author also discusses the issues previously not analyzed by the author in separate monographs or articles. The often stressed statement regarding “control intensification” is of a doubtful value mostly because of a vague definition of the concept “control”. What is surprising that reading the text one can capture the author’s view on the modern grammar as being stylish and prestigious, however too strong intoxicant from which the new generation of Lithuanian linguists should be protected as much as possible. A linguist which has read so much foreign literature as Vytautas Ambrazas hardly could seriously treat the model of syntax full of inner contradictions which is presented in the Contemporary Grammar of the Lithuanian language and which is virtually followed in the book, especially when such model is not applied anywhere in the world (except for Lithuania, Latvia and some other countries having underwent Russian soviet “occupation” of grammar). The ideas being developed by foreign linguistics may just be and decorate the lists of bibliography but principally they do not suit for a Lithuanian reader. The historical syntax of a language is a valuable work; however, its value could have been higher if the author would have refused the double role of a researcher and a custodian of national heritage and showed the young Lithuanian linguists courses for further research.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
  • Baltistikos DNR / Vytautas Kardelis. Perspectives of Baltic philology. 3, Apokalipsy bałtyckich światów / pod red. Jowity Niewulis-Grablunas, Justyny Prusinowskiej, Justyny B. Walkowiak. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2017. P. 121-134.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Evidencialumo kategorija / Axel Holvoet. Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 105-120.
  • Once more the Baltic genitive of agent / Axel Holvoet. Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 1, p. 45-58.
  • On the marking of predicate nominals in Baltic / Axel Holvoet. Studies in Baltic and Indo-European linguistics : in honor of William R. Schmalstieg / edited by Philip Baldi, Pietro U. Dini. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004. P. 75-90.
  • Sintaksinės priklausomybės tipai: papildymai ir patikslinimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Gramatinių funkcijų tyrimai / Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 11-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16412
Updated:
2018-12-17 12:01:42
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: