Ordained by the master's hand

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ordained by the master's hand
In the Book:
Contemporary philosophical discourse in Lithuania. Washington, D. C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2005. P. 305-312. (Lithuanian philosophical studies ; 4)
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Liaudies menas / Folk art; Postmodernizmas / Postmodernism.
Summary / Abstract:

LTMenininkas visuomet yra kūrėjas, bet taip pat ir asmuo, apdovanotas kūrybinėmis galiomis, kurių panaudojimas virsta atskomybe Visagaliui Dievui. Vis dėlto galutinis kūrybingumo tikslas yra tarnauti žmonėms. Kokiais atvejais menininkas yra atsakingas? Tuomet, kai jis tvirtina kažką, kas susiję su darbo, jis atsakingas už darbo esmę. Kai menininkas tampa vykdytoju, jo atsakomybė yra susijusi su technologiniais procesais. Tačiau tai nėra nei egzistencinė atsakomybė, nei dvasingumo skatinimas ar prigimties saugojimas, nei galimybė sukurti gyvenamąją vietą kaip būties Lichtung . Koks šiuo atveju architekto vaidmuo? Žmogaus gyvenimas glaudžiai susijęs su architektūra: kuriama gyvenamoji erdvė išreiškia individo išorinį ir vidinį gyvenimą. Lietuvių kalboje šis artumas puikiai atsispindi. Egiztencija (būtis) ir gyvenamoji vieta (būstas). Mes gyvename tokioje vietoje, pasak Heideggerio, kur susitinka dangus ir žemė, dievai ir mirtingieji. Taigi, architektas yra svarbiausias žmogaus gyvenimo prižiūrėtojas. Architektas, kaip bet kuris savo amato meistras, yra įšventinamas į savo gildiją. Jis turi suvokti savo misijos svarbą.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos architektūra; Postmodernizmas; Kultūrinė industrija; Harmoninga aplinka.

ENAn artist is always a creator, but he is also a person, gifted with creative powers, the use of which becomes a responsibility to the God Almighty. Nevertheless the ultimate goal of creativity is serving people. In which case is he responsible? He is, when he affirms something that is related to his work, he is responsible for the essence of his work. When an artist becomes an effector, his responsibility is related to the technological process. However, that is not an existential responsibility, an encouragement of spirituality, an attempt to safeguard the nature, or a possibility to create a living place as the Lichtung of being. What would be the role of an architect in this regard? A person’s life is closely related to architecture: the created dwelling space expresses the inner and outer life of the individual. This relation is well reflected in the Lithuanian language. The existence (being) and dwelling-place (home). According to Heidegger we live in such a place, where the sky and the earth, gods and mortals meet. Therefore an architect is the most important overseer of the human life. As any other master of his art, an architect is consecrated into his Guild and he must understand the importance of his mission.

ISBN:
1565182154
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1594
Updated:
2020-09-04 21:16:05
Metrics:
Views: 40
Export: