Archeobotanika Lietuvoje : makrobotaniniai ir palinologiniai tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archeobotanika Lietuvoje : makrobotaniniai ir palinologiniai tyrinėjimai
In the Journal:
Lietuvos archeologija . 2004, t. 26, p. 77-98
Notes:
LDB Open.
Summary / Abstract:

LTMūsų žinios apie ankstyvąjį augalų panaudojimą ir žemdirbystės raidą Lietuvos teritorijoje daugiausia remiasi netiesioginiais tiktai keleto gyvenviečių tyrimų rezultatais: atsitiktinai pastebėtomis sėklomis, kultūrinių augalų pėdsakais žiedadulkių (mikrobotanikos) diagramose, žemdirbystės įrankių egzistavimu. Šie duomenys gali duoti bendrą žemės ūkio ir jo raidos vaizdą, tačiau tos raidos specifika ir chronologinės bei geografinės charakteristikos lieka neaiškios. Sistemingi archeobotaniniai tyrinėjimai gali užpildyti šią spragą. Sistemingi kompleksiški makrobotaniniai bei palinologiniai tyrinėjimai archeologiniuose objektuose iki šiol Lietuvoje nebuvo atliekami. Šiame darbe pateikiami pirmieji bandymai siekiant pagrindinio darbo tikslo – preciziškiau papildyti interpretacijas apie augalų vaidmenį žmonių ūkio sistemoje bei apie tos ūkio sistemos raidą Rytų Baltijos regione. Straipsnyje aprašomi sėklų, riešutų ir vaisių makrobotaniniai radiniai iš dviejų archeologinių neolito ir bronzos amžiaus paminklų: Kretuono gyvenviečių serijos Šiaurės Rytų Lietuvoje ir Turlojiškės gyvenvietės Pietvakarių Lietuvoje. Žemaitiškės 2 gyvenvietėje buvo paraleliai paimti ir ištirti makrobotaniniai bei žiedadulkių pavyzdžiai. Palinologinė analizė Turlojiškės durpyne nebuvo tiesiogiai susijusi su archeologine stovyklaviete, nes tyrimų vieta buvo nutolusi nuo perkasos kelis šimtus metrų, todėl šių tyrimų rezultatai atspindi bendrą regiono raidą. Paleobotaninių tyrimų rezultatai Turlojiškėse kartu su archeologine ir osteologine informacija patvirtina žemdirbystės ir gyvulininkystės egzistavimą regione

ENOur knowledge about the early use of plants and the development of agriculture in the territory of Lithuania is mainly based on indirect results of the studies of several settlements: accidentally noticed seeds, traces of cultural plants in pollen (microbotany) diagrams, and the existence of farming tools. These data may provide a general picture of agriculture and its development; however, the specifics of that development as well as chronological and geographical characteristics remain vague. Systematic archaeobotanical investigations may fill this gap. Systematic complex macrobotanical and palynological investigations in archaeological objects have not been carried out in Lithuania so far. The study presents the first attempts to achieve the main aim – to update the interpretations of the role of plants in the human economic system and of the development of that system in the Eastern Baltic Region more precisely. The paper describes macrobotanical findings of seeds, nuts and fruits from two archaeological monuments of the Neolithic Era and the Bronze Age: the series of Kretuonas settlements in North-Eastern Lithuania and Turlojiškė settlement in South-Western Lithuania. Macrobotanical and pollen samples were taken at Žemaitiškė 2 settlement and examined. Palynological analysis in Turlojiškės peatbog was not directly related to the archaeological campsite, because the site of investigation was located at a distance of several hundred metres from the canal, thus the results of these investigations reflect the overall development of the region. The results of paleobotanical investigations in Turlojiškės together with archaeological and osteological information confirm the existence of arable and livestock farming in the region.

ISSN:
0207-8694, 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15935
Updated:
2018-12-20 23:01:49
Metrics:
Views: 29    Downloads: 13
Export: