Gudiškių senkapis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gudiškių senkapis
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2003, t. 24, p. 271-298
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTLDK laikų senkapiai yra svarbus šaltinis to laiko kaimui pažinti. Daugiau rašytinių šaltinių duomenų apie kaimo gyvenimą turime tik nuo XVII a. Archeologinių duomenų apie pačias kaimavietes iki šiol Lietuvoje kaip ir neturime, nes jų paieškos ir žvalgomieji tyrinėjimai prasidėjo tik XX a. paskutinį dešimtmetį. Gudiškių senkapis (Anykščių r., Skiemonių apyl.) yra 50 m į šiaurę nuo plento Ukmergė-Utena, 400 m į pietryčius nuo Gudiškių kaimo kapinių, 650 m į rytus nuo Smulkio ežero rytinio kranto. Senkapyje tirti 24 kapai. Nemažai dirbinių surinkta iš suardytų kapų. 1993 m. jie surinkti tyrinėjimų metu, tad turi tikslesnę fiksaciją (išskyrus ne kapų sampiluose rastas puodų šukes). 1994 m. dirbiniai surasti jau metalo detektoriumi tikrinant buvusią tyrinėjimų vietos žemę ir bet koks tikslesnis jų radimo vietos fiksavimas neteko prasmės. Visi surinkti dirbiniai (67 vienetai) kilę daugiausiai iš ankstesnių kapų, suardytų laidojant vėlesnius mirusiuosius. Atsitiktiniai Gudiškių senkapio dirbiniai yra iš įvairių ilgo XV–XVIII a. laikotarpio periodų ir platesniam apibendrinimui netinka, išskyrus keramiką, kuri neabejotinai XV a. Gudiškių senkapio liekanų tyrinėjimai leido padaryti kelias svarbias išvadas. 1) tikslinga saugoti ir tyrinėti net labai menkas archeologinių paminklų dalis (24 kapai su 142 radiniais aptikti 25 m2 plote). 2) keisti senkapių tyrimų metodiką – būtina naudoti metalo detektorių (juo betarpiškai surasti 28 radiniai (20% visų ir 23% visų metalinių). Pagaliau, 3) būtina kuo greičiau skelbti tyrimų medžiagą.Reikšminiai žodžiai: Viduramžiai; Laidosena; Kapinynas; Middle Ages; Burial rites; Cemetery; Gudiškių senkapis; Anykščių r.; Rytų Lietuva; Radiniai; Monetos; Gudiškiai cemetery; Anykščiai district; Eastern Lithuania; Artefacts; Coins; Senkapis; Kapas; Griaučiai; įkapės; Papuošalai; Ginklai; Atsitiktinis dirbinys; Viduramžiai; Old cemetery; Grave; Skeleton; Burial items; Ornaments; weapons; Stray artefact.

ENThe flat grave cemetery dating back to the times of the Grand Duchy of Lithuania is an important source of knowledge of a contemporary village. More data of written sources about rural life is available only as of the 17th c. So far we don’t have archaeological data about country-side in Lithuania, because its search and survey explorations started as late as in the last decade of the 20th c. Gudiškiai cemetery (Anykščiai District, Skiemonys neighbourhood) is located 50 m northwards from the Ukmergė-Utena highway, 400 m south-eastwards from the burial ground of Gudiškiai village, 650 m eastwards from the eastern shore of the Lake Smulkis. 24 graves were examined in the cemetery. Many articles were collected from destroyed graves during explorations in 1993, thus the records are more precise (except for the pot fragments found outside grave mounds). In 1994 the articles were found using metal detection equipment at the site of previous explorations. All collected articles (67 pieces) are mainly from earlier graves that were destroyed during later burials. Random articles of the Gudiškiai cemetery are from various periods of the 15th–18th c. and are not suitable for a broader generalisation, except for the pottery which is definitely dated to the 15th c. Explorations of the remains of the Gudiškiai cemetery led to the following major conclusions: 1) it is advisable to preserve and explore even petty parts of archaeological monuments (24 graves with 142 finds were found in the area of 25 sq. metres); 2) the methodology of cemetery exploration should be changed – metal detection equipment must be used (28 finds were directly detected by using it (20% of all finds and 23% of all metal finds); and, finally, 3) research data and findings must be published without delay.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15922
Updated:
2022-11-24 18:14:23
Metrics:
Views: 93    Downloads: 12
Export: