Logistikos integracijos svarba ir efektyvumo didinimo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Logistikos integracijos svarba ir efektyvumo didinimo galimybės
Alternative Title:
Significance of the logistics integration and efficiency increase opportunities
In the Book:
Keywords:
LT
Logistika / Logistics.
Summary / Abstract:

LTLogistinis požiūris į ekonomiką per paskutiniuosius dešimtmečius smarkiai pasikeitė. Logistika, dėl pakitusių santykių tarp gamintojų, tiekėjų ir vartotojų, valstybės valdymo struktūrų tapo viena iš labiausiai išvystytų ekonomikos ir verslo sričių. Racionaliai integruota logistikos grandinė sudaro geras sąlygas medžiagų ir produktų judėjimui globaliose rinkose, nes didėja atskirų logistikos grandžių tarpusavio ryšys bei gerėja bendras valdymas. Dėl racionalaus šių sistemų integravimo, geresnio bendro valdymo, gali būti pasiektas žymiai didesnis ekonominis efektas, t.y. sinergijos poveikio gaunama nauda daug kartų viršija atskirų ekonominių efektų sudedamąją aritmetinę sumą. Dabartinių globalių pokyčių sąlygomis, vadyba ir ekonomika turi nuolat ieškoti harmoningai subalansuoto tvirto pagrindo, kuo remiantis būtų galima formuoti naują veiklos efektyvumo didinimo potencialą. Vienu iš tokių efektyvumo didinimo aspektų yra makro ir mikro verslo lygių kooperacija bei visų komunikacijų ir technologijų apjungimas į vieningą integruotą sistemą, laipsniškai apimant tradicines, vertikaliai integruotas kompanijas ir transformuojant jas į labai plačius (globalius) logistinius tinklus. Visa tai atveria neribotas logistikos taikymo galimybes, idėjas realioje gyvenimo praktikoje. Lietuvos įmonių ir šalies ūkio vadovams, būtina kuo greičiau įvertinti bei praktiškai taikyti logistikos mokslo laimėjimus. Tačiau norint pilniau atskleisti logistinio požiūrio taikymo potencialą, pirmiausia būtina išsiaiškinti ekonominio efektyvumo didinimo galimybes, jų sudedamąsias dalis bei strategines kryptis.Reikšminiai žodžiai: Logistika; Logistikos integracija; Efektyvumo didinimas; Logistics; Logistics integration; Efficiency increase.

ENDuring the later decades the logistic view of economy underwent significant changes. Due to the changed relations between manufacturers, suppliers, consumers and state governance structures, logistics became one of the most developed areas of economy and business. The rationally integrated logistic chain creates favourable conditions for movement of products and materials in the global markets, since the interrelation between individual logistic chains is increasing and the overall management is improving. Due to the rational integration of the systems and better overall management, a significantly greater economic effect can be achieved, i. e. the benefit, resulting from the synergy significantly exceeds the arithmetical total of the individual economic effects. In the conditions of the present global changes management and economy must continuously search for a harmoniously balanced base, on which the new potential for increasing of the efficiency of the activities could be formed. Among such efficiency improvement aspects is the cooperation between the macro and micro businesses and joining of all the communications and technologies into one integrated system, gradually covering the traditional vertically integrated companies and transforming them into very wide (global) logistic networks. All of the aforementioned opens unlimited possibilities of application of logistics and ideas in the real life practice. The heads of Lithuanian companies and the country’s economy must, as soon as possible, evaluate and practically apply the logistics achievements. However, in order to reveal the potential of application of the logistic worldview in a broader extent, first of all, it is necessary to identify the possibilities of increase of economic efficiency, their composite parts and strategic directions.

ISBN:
9955098937
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1518
Updated:
2013-04-28 15:30:12
Metrics:
Views: 70
Export: