Iron metallurgy in Lithuania. An analysis of archaeological finds (Part 1)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Iron metallurgy in Lithuania. An analysis of archaeological finds (Part 1)
Alternative Title:
Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje. Archeologinių dirbinių analizė
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2008, t. 9, p. 61-76
Keywords:
LT
metalurgija; rūdos gavyba; rūdos plovimas; rūdos apdegimas; rūdos smulkinimas; medžio anglių gamyba.
EN
iron metallurgy; mining iron ore; washing ore; roasting ore; crushing ore; making charcoals.
Summary / Abstract:

LTPirmieji duomenys apie geležies metalurgijos radinius Lietuvoje žinomi iš XX a. pirmosios pusės, o pokario metais tyrimai buvo išplėtoti. Geriausiai ištyrinėtas geležies panaudojimas - dirbiniai ir jų tipai, kalvystė, jos technologijos bei raida, o geležies išgavimo ir pirminio apdorojimo etapas pažįstamas menkiau. Šio straipsnio tikslas yra apibrėžti bei pagrįsti geležies metalurgijos tyrimų objektą, jo struktūrą, aptarti tyrimų šaltinius ir išanalizuoti iki šiol Lietuvoje sukauptus geležies metalurgijos archeologinius radinius bei kitus duomenis, juos sisteminti ir tipologizuoti, sujungti į vieną sistemą pagal geležies metalurgijos technologinės eigos etapus. Tyrimų objektas - archeologinės vietos su geležies metalurgijos radiniais, visų tipų archeologiniai radiniai, susiję su geležies metalurgija ir apimantys visus šio verslo etapus (objektai, dirbiniai, gamybos produktai ir atliekos, medžiagos), taip pat geležies metalurgijos objektų bei radinių sistema. Analizuojant archeologinius radinius laikomasi tos pačios tvarkos kaip ir lydant geležį - aptariama žaliava, jos paieškos ir paruošimas, kuras ir jo paruošimas, geležies lydymo įranga ir įrankiai, kritė ir jos apdorojimas. Analizuojami parengiamojo geležies lydymo etapo - rūdos, jos išgavimo, plovimo bei degimo ir medžio anglies degimo radiniai, apžvelgiamas geležies lydymas, jo įranga, produktai ir gamybos atliekos.

ENThe first data on the findings of iron metallurgy in Lithuania are known from the first half of the 20th century and during the postwar times the studies were expanded. The use of iron, i. e. the articles and their types, smithery, its technologies and development was best studied however the phase of extraction and initial processing is less known. The article aims at defining and substantiating the subject of studying the iron metallurgy, its structure, discussing the sources of studies and analyzing, systematizing, typologizing the archeological findings of iron metallurgy and other data, collected in Lithuania and connecting them into one system according to the phases of the technological development of iron metallurgy. The subject of the study is the archeological locations of findings of iron metallurgy, all the archeological findings, related with the iron metallurgy and covering all the phases of the business (objects, articles, products and waste materials), as well as the system of objects and findings of iron metallurgy. The archeological findings are analyzed according to the same procedure as when alloying iron, i. e. the raw material, the search for and preparation of the raw material, the fuel and its preparation, the iron alloying equipment and tools are discussed. The findings of the phase of preparation for alloying iron are analyzed, i. e. findings of iron ore, its extraction, cleaning and burning as well as burning of wood, the alloying of iron, its equipment, products and production waste is overviewed.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15131
Updated:
2020-11-24 20:57:11
Metrics:
Views: 99    Downloads: 11
Export: