Differentiation levels of school social pedagogue activity : theoretical and empirical insights in the context of Lithuania and Germany

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Differentiation levels of school social pedagogue activity: theoretical and empirical insights in the context of Lithuania and Germany
Alternative Title:
Mokyklos socialinio pedagogo veiklos diferenciacijos lygmenys: teorinės ir empirinės įžvalgos Lietuvos ir Vokietijos kontekste
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 3 (61), p. 60-69
Keywords:
LT
socialinio pedagogo vekla; diferencijavimas; veiklos lygiai; mokykla.
EN
social pedagogue activity; differentiation; levels of activity; school.
Summary / Abstract:

LT[...] Šiuo metu viena iš aktualiausių mokyklinio socialinio darbo problemų: profesinės veiklos sričių įvairovė, sąlygojanti pernelyg gausius šios srities specialistams keliamus reikalavimus, kuriuos šiems labai sudėtinga realizuoti praktikoje. [...] Straipsnio tikslas - remiantis Lietuvos ir Vokietijos teorine ir empirine patirtimi pasiūlyti MSP veiklos diferenciacijos lygmenis. Straipsnis susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje teoriniu lygmeniu atskleidžiamas vyraujantis požiūris į įvairių MSP veiklos elementų sisteminimą, skaidymą ir diferencijavimą, parodant tokio požiūrio "procesinį charakterį“, antroje dalyje supažindinama su empirinio lyginamojo tyrimo metodologija, trečioje straipsnio dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, t.y. per Lietuvos ir Vokietijos respondentų patirtį, išryškinamos MSP veiklos sritys, atskleidžiamas MSP veiklos pobūdis, tarpusavyje palyginamos šios skirtinguose sociokultūriniuose kontekstuose išryškėję kategorijos ir apibendrinančioje diskusijoje pasiūlomi MSP veiklos diferenciacijos lygmenys. Mokslinės literatūros analizė parodė, jog teoriniu lygmeniu sisteminant, grupuojant ar diferencijuojant atskirus MSP veiklos elementus labiau vyrauja orientacija į veiklos procesą. [...] Kokybinis lyginamasis tyrimas buvo skirtas kompleksiškam MSP veiklos fenomeno tyrinėjimui, siekiant sudaryti mokyklinio socialinio darbo struktūrą. [...] Tyrimas leido pasiūlyti MSP veiklos diferenciacijos lygmenis, tačiau lieka atviras klausimas, kokiu santykiu šie diferenciacijos lygmenys turėtų atsispindėti praktinėje veiklos specializacijoje? [...] Tyrimo rezultatai sudaro prielaidas MSP veiklą diferencijuoti pirmiausiai šio lygmens viduje ir ją specializuoti pagal adresato specifiką ir tikslinę grupę. [Iš leidinio]

ENOne of the most relevant problems of school social educational work is too many requirements for the specialists of this sphere that have been conditioned by a variety of activity fields and, therefore, hardly realized in practice. This article is based on the theoretical and empirical experience of Lithuania and Germany and suggests the levels of school social pedagogues (SSP) activity differentiation as guidelines for the specialization of these specialists activity. Theoretical and empirical insights created the presumptions to differentiate SSP activity in relation to whether SSP functions on the level of direct interaction, organization or organizational environment. Although the research has shown that in both countries the most relevant SSP activity level covers the interaction between SSP and their addressees, the character of SSP activity is most often determined by the addressee. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14516
Updated:
2018-12-17 12:12:36
Metrics:
Views: 77    Downloads: 1
Export: