Strateginis valdymas Lietuvoje : ar turime rezultatų Vyriausybę?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis valdymas Lietuvoje: ar turime rezultatų Vyriausybę?
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
Pages:
77 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Santrumpų sąrašas — Įvadas: Problemos kontekstas, jos apibrėžimas; Veiklos valdymo analizės tikslai; Analizės pagrindas, tyrimo būdas; Politikos analizės darbo turinys ir padėkos — Problemos aprašymas: veiklos valdymas Lietuvoje — Veiklos valdymo įdiegimas Lietuvoje — Svarbiausieji veiklos valdymo rezultatai Lietuvoje — Informacija apie veiklą — Ribotas informacijos apie veiklą naudojimas — Fragmentuotas veiklos valdymas dėl institucinių, teritorinių ir sektorinių spragų — Veiklos valdymo būklės Lietuvoje paaiškinimas — Valstybės valdymo reformos Lietuvoje ir jų įtaka veiklos valdymui — Naujosios viešosios vadybos reformos priemonės ir rezultatai Lietuvoje — Rinkos principų taikymas — Dalyvavimas — Reguliavimo mažinimas — Veiklos valdymą palaikančios reformos Lietuvoje — Organizacijų valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje — Valstybės tarnybos reforma ir žmogiškųjų išteklių valdymas Lietuvoje — Finansų valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje — Alternatyvos veiklos valdymui tobulinti — Veiklos valdymo tobulinimo alternatyvos — Idealūs veiklos valdymo tipai ir Lietuvos palyginimas — Veiklos valdymo status quo ir alternatyvų palyginimas — Laipsniškosios alternatyvos aprašymas — Veiklos valdymo derinimas su kitomis reformomis — Reformų valdymas: vyriausybės centro įgaliojimai, reformą palaikančios institucijos ir partnerystė — Vyriausybės centro įgaliojimų naudojimas — Reformą palaikančių institucijų pajėgumas — Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir partnerystė — Išvados ir rekomendacijos: Sintezė ir pamokos; Rekomendacijos; Baigiamosios pastabos — Literatūra — Autorius ir recenzijos.
Keywords:
LT
Strateginis valdymas; Administracinė reforma; Viešoji vadyba; Veiklos valdymas; Valstybės tarnyba; Naujoji viešoji vadyba; Administraciniai gebėjimai; Politikos analizė; Strateginis planavimas..
EN
Strategic management; Administrative reform; Public management; Performance management; Civil Service; New Public Management; Administrative capacity; Policy analysis; Strategic planning..
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjamas veiklos valdymas Lietuvoje. Lietuvos Vyriausybės veiklos rezultatai yra įvairūs tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu. 2006 m. Lietuva turėjo vieną iš mažiausių ES vidaus rinkos direktyvų perkėlimo deficitą tarp 25 ES šalių narių. Tačiau Lietuva netolygiai panaudoja ES paramą 2004-2006 m. programiniu laikotarpiu. Jeigu 2004 m. Lietuva buvo tarp geriausiai ES lėšas panaudojančių naujų ES šalių narių, tai 2006 m. ji nukrito i sąrašo pabaigą. Be to, Lietuvos pažanga įgyvendinant ES Lisabonos strategiją yra gana prasta: 2006 m. pabaigoje Europos Komisija įvertino, jog „dauguma priemonių yra dar konceptualiame įgyvendinimo etape, dar lieka daug įgyvendinimo darbų", o 2007 m. pabaigoje - „atrodo, jog pažangos tempas sulėtėjo per paskutinius metus". Nacionaliniu lygmeniu Lietuvos ministerijose yra dažniausiai viršijami metiniai produkto kriterijų planai. Tačiau tai, kad nėra teigiamų pokyčių efektų, kurie matuoja institucijų strateginius tikslus, lygmeniu, reiškia, kad ministerijų veikla iki šiol buvo tik iš dalies naudinga piliečiams. Apskritai bendras pasitikėjimas Vyriausybe yra santykinai žemas. Lietuvoje ypač prasta kai kurių svarbiausiųjų viešųjų paslaugų kokybė. Pagal vieną nepriklausomą vertinimą, Lietuvos sveikatos sistema buvo viena iš mažiausiai klientui draugiškų tarp ES šalių narių ir Šveicarijos. 2006 m. Lietuvos Vyriausybės pasiekimų apibendrinimas rodo gana sėkmingą veiklą žemesniu (indėlių, produktų) lygmeniu, bet gana nesėkmingą veiklą aukštesniu (padarinių) lygmeniu. Knygoje taip pat pasiūlomos trumpo ir vidutinio laikotarpio rekomendacijos, kas leistų užbaigti veiklos valdymo reformą Lietuvoje.

ENThe book focuses on performance management in Lithuania. The performance of the Lithuanian Government is diverse at both the EU and national level. In 2006 Lithuania recorded one of the smallest deficits of transposition of EU directives affecting the internal market among 25 EU Member States. However, it unevenly used EU support during the 2004–2006 programming period. Lithuania’s progress in implementing the Lisbon Strategy is rather poor: at the end of 2006 the European Commission evaluated that “the majority of measures are still at the conceptual stage of implementation, and many implementation works are outstanding”, whereas at the end of 2007 – “the pace of progress seems to have slowed down in recent years”. At the national level Lithuanian ministries mainly exceed the annual plans of product criteria. However, the fact that there are no positive changes at the level of effects that measure the strategic goals of institutions means that the activities of ministries have brought only partial benefit to citizens so far. In general, the overall trust in the Government is relatively low. The quality of certain key public services is particularly low in Lithuania. According to one independent assessment, the Lithuanian health care system is one of the least customer-friendly among the EU Member States and Switzerland. The overview of achievements of the Lithuanian Government of 2006 shows rather successful performance at the lower level (inputs, products) yet rather unsuccessful at the upper level (after-effects). The book also gives short- and medium-term recommendations for the completion of the performance management reform in Lithuania.

ISBN:
9789955332992
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14381
Updated:
2020-10-14 18:24:18
Metrics:
Views: 27
Export: