Lietuvos prisitaikymas prie Europos Sąjungos sanglaudos politikos: institucinė ir viešosios politikos kaita : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos prisitaikymas prie Europos Sąjungos sanglaudos politikos: institucinė ir viešosios politikos kaita: disertacija
Alternative Title:
Lithuania’s Adjustment to the European Union Cohesion Policies: Institutional and Public Policy Changes
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
121 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuania's adaptation to the European Union cohesion policy: institutional and policy change Vilnius, 2004 23 p
Summary / Abstract:

LTDaktaro disertacijoje nagrinėjamas Lietuvos prisitaikymas prie ES sanglaudos politikos. Prisitaikymas apibrėžiamas kaip nacionalinės viešosios politikos ir institucinės sąrangos kaita, kuri yra susijusi su ES viešųjų politikų įgyvendinimu. Lietuvos prisitaikymas ES sanglaudos politikos nagrinėjamas nuo 1996 m. pabaigos, kai prasidėjo prisitaikymo procesas, iki 2002 m. pabaigos, kada Lietuva užbaigė derybas dėl narystės ES sąlygų. Pagrindinis disertacijoje keliamas klausimas yra: kokią įtaką ES padarė Lietuvos viešajai politikai ir institucinei sąrangai. Disertacijoje naudojamas teorinis analizės pagrindas, pagal kurį institucinė ir viešosios politikos kaita priklauso ne tik nuo neatitikimo laipsnio tarp ES ir vidaus veiksnių, bet ir nuo ES spaudimo bei vidaus tarpininkaujančiųjų veiksnių įtakos stojimo į ES proceso metu. Analizės pagrindui būdinga prielaida, kad spaudimas prisitaikyti priklauso ne tik nuo atitikimo laipsnio, bet ir nuo Europos Komisijos įtakos. Visa daktaro disertacija yra suskirstyta į šešis skyrius. Pirmajame skyriuje pristatoma ES sanglaudos politika ir jos reikalavimai. Antrajame skyriuje pateikiama pagrindinių Lietuvos prisitaikymo prie ES sanglaudos politikos įvykių ir etapų apžvalga. Trečiajame skyriuje nagrinėjama ES įtaka Lietuvos prisitaikymo prie ES sanglaudos politikos procesui. Ketvirtajame skyriuje nagrinėjamas kritinio sprendimo, Nacionalinio plėtros plano rengimo koncepcijos, priėmimas. Penktajame skyriuje pristatomas kaitos institucinių ir viešosios politikos rezultatų, pasekmių ir numatomo poveikio vertinimas. Šeštajame skyriuje nagrinėjamas vidaus tarpininkaujančių veiksnių vaidmuo prisitaikymo procese. Ir pagaliau paskutinėje išvadų dalyje pateiktos disertacijos empirinės ir teorinės išvados, įvertinta jų reikšmė, pateiktos ateities tendencijos prisitaikymo procese bei klausimai ateities tyrimams. [Iš leidinio]

ENThis doctoral dissertation examines Lithuania’s adjustment to the EU cohesion policy. Adjustment is defined as the transformation of the national public policy and institutional constitution in relation to the implementation of the EU’s public policies. Lithuania’s adjustment to the EU cohesion policy is examined from late 1996, when the adjustment process began, until late 2002, when Lithuania concluded negotiations on the terms of the EU membership. The dissertation poses the following main question: what was the impact of the EU on Lithuania’s public policy and institutional constitution? The dissertation is based on theoretical assumption that changes in institutions and public policies depend not only on the degree of nonconformity between the EU and the domestic factors but also on the pressure by the EU and domestic intermediary factors during the EU accession process. The dissertation is divided into six chapters. The first chapter presents the EU cohesion policy and its requirements. The second chapter presents an overview of the main events and stages of Lithuania’s adjustment to the EU cohesion policy. The third chapter examines the EU’s influence in the process of adjustment. The fourth chapter examines the adoption of a critical decision – the conception of the preparation of the National Development Plan. The fifth chapter presents an assessment of the outcomes, consequences and expected impact of the institutional and public policy changes. The sixth chapter examines the role of domestic intermediary factors in the adjustment process.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10640
Updated:
2022-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 23
Export: