Pilietinis ugdymas ir Lietuvos kariuomenė : raida, realybė ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietinis ugdymas ir Lietuvos kariuomenė: raida, realybė ir perspektyvos
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos proceso pasekmės visuomenei - migracija, susvetimėjimas, didėjantys socialinės atskirties mastai, pasaulinio terorizmo pavojai. Atsvara neigiamiems padariniams gali būti pilietiškumas, grindžiamas tautiškumu, atvirumu pasauliui, atsakomybe už demokratinę valstybės ir visuomenės raidą. Demokratinei visuomenei svarbu, kad kiekviena socialinė grupė turėtų savimonę, savivoką, būtų įtraukta į bendrą kultūrinį ir istorinį kontekstą, kritinio mąstymo ir išsakymo erdvę. Kariuomenė yra neatsiejama visuomenės dalis. Lietuvos gynybinė galia priklauso nuo visuomenės brandumo, moralės tvirtumo, kariuomenės stiprybė - nuo jos ryšių su visuomene. Ugdymo funkciją kariuomenėje atlieka karininkai, tęsiantys šeimoje ir mokykloje vykdytą edukacinį procesą. Profesinis karininkų rengimas neatsiejamas nuo jų akademinio lavinimo, universalių visuomeninių ir asmeninių vertybių bei pilietinio ugdymo. Karių ugdymo problemos nėra specifinės, todėl jos integruojamos į visuomenės ugdymo procesą. Edukacinio proceso metu ugdomas karių identiškumas. Pilietinio ugdymo kariuomenėje tikslas - ugdyti sąmoningą, socialiai aktyvų ir tautiškai susipratusį pilietį. Kiekviena valstybė turi remtis savo piliečių patriotizmu, sąmoningu jų apsisprendimu ginti savo valstybę nuo priešų. Postmodernūs pokyčiai karinių pajėgų struktūroje ir veikloje sąlygoja naujus reikalavimus: glaudesnė kariuomenės sąveika ir bendradarbiavimas su civile visuomene; humaniška kario pasaulėžiūra; karys - ir vadas, ir vadybininkas, mokytojas, mokinys, sąmoningas pilietis. [Iš leidinio]

ENThe consequences of the process of globalization to the society are migration, alienation, increase of the social divide and terrorism threats. A counterbalance to the negative consequences is public spirit, based by nationality, openness to the world, responsibility for the democratic development of the state and the society. A democratic society must ensure that each social group has its self-consciousness and self-awareness, is involved into the common cultural and historic context and the space of critical thinking and expression. The army is an integral part of the society. The defensive power of Lithuania depends on the maturity of the society, the moral strength and the strength of the army depends on its relations with the society. The educational function in the army is performed by the officers, who continue the educational process, performed in the family and in school. Professional training of officers is integral to their academic education and nurturing of universal social and personal values and public spirit. The problems, pertaining to nurturing of soldiers are not specific therefore they are integrated into the process of nurturing of the society. The educational process is aimed at nurturing the soldiers’ identity. The aim of civil education in the army is to nurture a conscious, socially active and nationally conscious citizen. Each state must refer to its citizens’ patriotism and their conscious determination to defend their country against its enemies. Postmodern changes in the structure and activities of armed forces result in new requirements: closer interaction within the army, cooperation with the society and humane worldview of soldiers, i. e. a solder is a leader, manager, teacher, student and a conscious citizen.

ISBN:
9789955423720
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13978
Updated:
2016-09-19 12:34:10
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: