Kai kurios patarlių prasmių mįslės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurios patarlių prasmių mįslės
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2001, 22, p. 103-120
Keywords:
LT
Patarlė; Prasmė.
EN
Proverb.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos patarlių semantikos problemos ir jų sprendimo galimybės, aptariami, autoriaus nuomone, perspektyvūs patarlių semantikos analizės būdai. Sunkiausias prasmių mįsles užmena reti, vieno ar kelių variantų apimties patarlių tipai, neturintys šaltiniuose papildomų priešarų. Tokiais atvejais teksto prasmė dekoduojama analizuojant patarlės paviršinę struktūrą - leksiką ir sintaksės formas. Tokių patarlių, izoliuotų nuo bet kokio konteksto, prasmių aiškinimo metodą sukūrė estų paremiologas A. Krikmannas. Patarlių, kurių tekstus lydi papildoma informacija - patarlių pateikėjų ir rinkėjų remarkos, prasmės aiškinamos konkrečiau, būna susietos su atitinkamos bendruomenės buitimi, papročiais, kultūros istorijos detalėmis. Tokia papildoma informacija gali būti naudojama svarstant patarlių daugiareikšmiškumo ir vienareikšmiškumo klausimus. Siekdamas parodyti, kad esminė daugelio patarlių žymė yra semantinio turinio pastovumas, straipsnio autorius analizuoja tarptautinės patarlės "Akmuo, vis ritamas, neapsamanoja" prasmes, remdamasis jos vaizdo prasmę aiškinančiais prierašais. Jis pastebi, kad tik ištyrus daug patarlių tipų semantikos aspektu, galima tvirtai pasakyti, ar to paties vaizdo keleriopo įprasminimo atvejai yra būdinga patarlių žymė ar ne. Tačiau argumentų, skatinančių skeptiškai žiūrėti į teiginius apie patarlių daugiareikšmiškumą, pateikia žymūs pasaulio paremiologai, kurie į patarles žvelgia kaip į vienos pastovios ir nekintančios prasmės reiškėjus. O ir empiriniai stebėjimai nerodo, kad kelių prasmių sukryžiavimas atskirų patarlių vaizduose būtų tipiškas reiškinys.

ENThe article examines the problems, pertaining to semantics of proverbs and the ways for their resolution and discusses the promising, in the opinion of the author, ways for analysis of semantics of proverbs. The most difficult meanings of proverbs are those found in the rare types of proverbs of the scope of one or several variants. In such cases the meaning of the text is decoded when analyzing the surface structure of the proverb, i. e. its lexis and syntax forms. The method for elucidation of meanings of such proverbs, isolated from any context, was developed by Estonian paremiologist A. Krikmann. The meanings of proverbs, whose texts are accompanied by supplementary information, i. e. remarks by presenters and collectors of provebs, are explained more specifically, they are frequently related to the living routines, traditions and details of the history of culture of a corresponding community. Such additional information can be used when discussing the issues of monosemy and polysemy of proverbs. In order to show that the essential trait of most proverbs is the persistence of the semantic content, the author of the article analyzes the meanings of the proverb "Akmuo, vis ritamas, neapsamanoja", referring to the meaning of its image. The author notes that only upon examining a lot of types of proverbs in terms of semantics, one can state whether the cases of multiple sensing of the same image are a characteristic trait of proverbs. However world famous paremiologists provide arguments in favour of a skeptical view towards the statements on polysemy of proverbs, who view proverbs as expressions of one constant and non-changing meaning, moreover the empirical studies do not show that crossing of several meanings in the images of individual proverbs would be a typical phenomenon.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13040
Updated:
2018-12-17 10:51:46
Metrics:
Views: 43    Downloads: 14
Export: