Liūdesio konceptualizavimas lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liūdesio konceptualizavimas lietuvių kalboje
In the Journal:
Kalbotyra. 2002, t. 51 (1), p. 123-133
Keywords:
LT
Kalba; Konceptas; Metafora; Reikšmė; Liūdesys.
EN
Speech; Concept; Metaphor; Meaning; Sadness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas -- naudojantis skirtingais vartojimo pavyzdžiais aprašyti žodžio liūdesys konceptą. Straipsnyje remiamasi konceptualiąja analize. Konceptualiosios/kognityvinės metaforos atskleidžia dalį koncepto turinio. Kalbininkai domisi žodžio abstrakčios reikšmės ir metaforinės reikšmės kombinacija, nes tai suteikia daug informacijos apie objekto, priklausančio abstrakčiai sferai, ypatybes, ir motyvuoja susijusias konceptualiąsias metaforas. Konceptualioji analizė formalizuoja tai, kas egzistuoja kolektyvinėje pasąmonėje. Išanalizavus aptariamąjį liūdesio konceptą lietuvių kalboje daugybe būdų, galima nurodyti pagrindines koncepto realizavimo tendencijas: liūdesys kaip daiktas, liūdesys kaip tuštuma, liūdesys kaip skystis, liūdesys kaip nuodingoji medžiaga, liūdesys kaip našta, liūdesys kaip kloaka, liūdesys kaip natūrali katastrofa (ugnis, lietus, rūkas), liūdesys kaip liga, liūdesys kaip gyva būtybė (žmogus, žvėris, priešas, valdovas). Galų gale liūdesys lietuvių kalboje yra intensyvi emocinė būsena, kuri kontroliuojama ir kartu charakterizuojama, kaip nekontroliuojama bei suteikianti galimybę išlaikyti emocinį skonį. Tai negatyvi emocinė būsena, nes susijusi su subjektais ir objektais, kurie gali pakenkti žmogui (liga, žvėrimis, priešais, našta), nors yra įmanomas neutralus ir net pozityvus liūdesio vertinimas. Tai, kas atsispindi kalbinėse žodžių kombinacijose ir somatinėse idiomose, yra susiję su šios emocinės būsenos analize, atliekama psichologų.

ENThe goal of the article is to describe a part of the concept, represented in the Lithuanian language by the word liūdesys 'sadness', based on different samples of usage. The work is based on the method of conceptual analysis. Conceptual / cognitive metaphors disclose a part of the content of the concept. A linguist is interested in the combination of a word of abstract meaning and a verb of figurative meaning since they give a great deal of information about the qualities of an object belonging to the abstract sphere and motivate corresponding conceptual metaphors. The conceptual analysis formalises what exists in collective subconsciousness and is expressed in speech. Having analysed a number of ways of representing the concept of sadness in the Lithuanian language, we can point out the basic tendencies of realising the concept: sadness as a thing, sadness as a cavity, sadness as a liquid, sadness as gas, sadness as a burden, sadness as a cloak, sadness as a natural calamity, sadness as an illness, sadness as a living being. Consequently, sadness is an intensive emotional state in the world outlook of the Lithuanian language, which is being controlled and which at the same time is characterised by a lack of control and the ability to contain the emotion felt. This is a negative emotional state as it is linked with the subjects and objects that can harm people, although neutral or even positive estimation of sadness is also possible. What is being reflected in linguistic combinations of words and somatic idioms correlates with the analysis of this emotional state presented by psychologists. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12593
Updated:
2018-12-17 11:00:44
Metrics:
Views: 29    Downloads: 9
Export: