Technologijų perdavimo vaidmuo inovacijų procese: Lietuvos inovacijų politikos perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologijų perdavimo vaidmuo inovacijų procese: Lietuvos inovacijų politikos perspektyva
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 19, p. 54-68
Keywords:
LT
Technologijų perdavimas; Inovacijos; Inovacijų politika..
EN
Technology transfer; Innovation; Policy of innovation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas technologijų perdavimo reiškinys, aptariama šio reiškinio svarba inovacijų procese bei inovacijų politikoje. Daug dėmesio kreipiama į Lietuvos inovacijų politiką ir jos santykį su technologijų perdavimo samprata. Pateikiama technologijų perdavimo proceso, vykstančio tarp mokslo institucijų ir verslo įmonių, analizė, išskiriami technologijų perdavimo būdai ir metodai, kertiniai Lietuvos inovacijų politikos taškai. Technologijų perdavimas turi būti esminė valstybinės politikos turinio sudedamoji dalis. Į technologijų perdavimą orientuotų priemonių bei politikos krypčių nebuvimas užkerta kelią ne tik veiksmingai perduoti technologijas, bet ir pasiekti galutinį rezultatą, t.y. inovacinio lygio augimą. Lietuvos inovacijų politikoje trūksta tikslingų technologijų perdavimą skatinančių priemonių, koordinavimo ir sistemingo požiūrio į technologijų perdavimą, o tai lemia, jog Lietuvos inovacinis pajėgumas ir pagrindiniai tai atspindintys rodikliai atsilieka nuo atitinkamų ES vidurkių. Straipsnio autoriai siūlo pagrindinius technologijų perdavimo politikos Lietuvoje principus, orientuotus į neformalių socialinių ryšių tarp mokslo ir verslo bendruomenių stiprinimą, antreprenerystės skatinimą, dalyvavimą ES mokslinių tyrimų erdvėje, pirmumo MTTP sritims suteikimą, tikslingą paramą inovaciniams projektams, kokybės ir kiekybė supriešinimą skirstant valstybės paramą, finansinių ir mokestinių lengvatų verslo įmonėms taikymą ir veiksmingą ES struktūrinės paramos panaudojimą.

ENTechnology transfer is a complex phenomenon, which requires specific attention from public policy perspective. This article is focused on the analysis of technology transfer and its place in the innovation process and innovation policy. Particular attention is being paid to the analysis of innovation policy in Lithuania and its relation to the concept of technology transfer. The main aim is to research a technology transfer as a phenomenon, to identify its peculiarities and to justify the necessity of separate technology transfer policy or separate field of innovation policy, exclusively focused on the incentives for technology transfer. The article covers analysis of technology transfer from science to business, different types and methods of technology transfer, generalizations about the place of technology transfer in innovation process, milestones of Lithuanian innovation policy and main problems, which prevent successful technology transfer development in Lithuania. The authors underline the necessity to pay particular attention to the means, focused on stimulating technology transfer from science to business, while developing innovation policy in Lithuania. The possibility of separate technology transfer policy is also a viable solution, as technology transfer is a complex process, which requires specific incentives. The authors conclude with the main principles for the technology transfer policy in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12508
Updated:
2018-12-17 11:58:32
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: