Biblioteka informacijos politikos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biblioteka informacijos politikos kontekste
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2000, t. 15, p. 11-27
Keywords:
LT
informacinė visuomenė; žinios; bibliotekos; viešosios bibliotekos; internetas; kultūros politika; projektai; dokumentai.
EN
information society; knowledge; libraries; public libraries; internet; cultural policy; projects; documents.
Summary / Abstract:

LTInformacinėje visuomenėje iš esmės kinta bibliotekų vieta ir funkcijos visuomenėje bei organizacijose. Bibliotekos, tradiciškai tarnavusios kultūrai, švietimui ir laisvalaikiui, vis labiau tampa informacijos centrais. Straipsnio tikslas yra aptarti bibliotekų vaidmenį ir funkcijas informacinėje visuomenėje, jų vietą nacionalinės ir pasaulio informacijos politikos kontekste, išnagrinėti Europos Sąjungos bibliotekų politikos ypatumus bei pateikti rekomendacijas Lietuvos bibliotekininkystės integracijos į europinį ir pasaulinį kontekstą strategijai. Straipsnyje analizuojama informacinės visuomenės samprata ir bibliotekų statusas visuomenėje, taip pat informacijos politikos samprata, jos gairės Europos Sąjungos bibliotekų politikos kontekste. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Lietuvoje nėra nuoseklios bibliotekininkystės vystymo strategijos: bibliotekininkai lieka priklausomi nuo besikeičiančios šalies politinės konjunktūros ir valdininkų ad hoc sprendimų, bibliotekos neretai tebetraktuojamos kaip kultūros ir laisvalaikio įstaigos. Daroma išvada, kad bibliotekininkystės perspektyvos Lietuvoje priklauso nuo šalies valdžios formuojamų politikos prioritetų bei bibliotekų aktyvumo - gebėjimo atsinaujinti, bendradarbiauti, užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą, tenkinti kintančius vartotojų poreikius, teikti visuomenei aktualių ir reikalingų informacijos šaltinių prieigą.

ENIn the information society the place and functions of libraries in the society and in organizations undergo essential changes. The libraries, which traditionally served culture, education and leisure, are becoming more of information centers. The article aims at discussing the role and the function of libraries in the information society and their place in the context of the national and global information politics, examination of the peculiarities of the liberary policies in the European Union and provision of recommendations regarding the strategy of integration of Lithuanian librarianship into the European and global context. The article analyzes the concept of the information society and the status of libraries within the society, as well as the concept of the information policy and its guidelines in the context of library policy of the European Union. The attention is drawn to the fact that Lithuania lacks a consistent librarianship development strategy: librarians remain dependent on the changing political conjuncture of the country and the ad hoc decisions, made by the officials and libraries are quite frequently viewed as institutions of culture and leisure. The conclusion is drawn that the prospects of librarianship in Lithuania depend on the political priorities, shaped by the leaders of the country and on the activity of the libraries, i. e. their ability to renew, cooperate, ensure an efficient use of resources, satisfy the changing needs of the consumers and provide the society with access to the relevant and needful sources of information.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12232
Updated:
2018-12-20 22:51:40
Metrics:
Views: 40    Downloads: 16
Export: