Vilniaus universiteto fakultetų bibliotekų atnaujinimo strategija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto fakultetų bibliotekų atnaujinimo strategija
Alternative Title:
Strategy for renewal of Vilnius University faculty libraries
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2005, t. 33, p. 52-67
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinei akademinei bibliotekai kyla nauji reikalavimai dėl besikeičiančių studijų ir mokslinio darbo formų bei metodų, kintančio vartotojų kontingento ir naudojimosi biblioteka būdų, metodų ir stiliaus. Straipsnyje aptariamos pasaulinės akademinių bibliotekų plėtros tendencijos, pateikiama universiteto bibliotekos išteklių ir aplinkos analizė, ypatingą dėmesį skiriant fakultetų bibliotekų stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizei (SSGG). Pristatoma atsinaujinimo strategija TIK, apimanti tris svarbiausius akademinės bibliotekos komponentus: turinį, infrastruktūrą ir kompetenciją. Aptariama knygų komplektavimo politika, elektroninių išteklių ir periodinių leidinių prenumerata, bibliotekų kompiuterizavimo, infrastruktūros, patalpų, kompiuterinės įrangos, kompetencijos, darbuotojų, studentų informacinio raštingumo problemos. VU Senato komisija patvirtino bendrąsias modernizavimo kryptys, priėmusi nutarimą, kuriame numatyta: • parengti VU kompiuterinio tinklo išplėtimo į VU mokslo institutus projektą, kad būtų sudarytos galimybės naudotis VU prenumeruojamomis duomenų bazėmis; • pagerinti VU Centrinės bibliotekos ir fakultetų bibliotekų fondų komplektavimą studijų medžiaga, didinant jos įsigijimo finansavimą; • optimizuoti fakultetų bibliotekų fondų formavimą, skiriant VU fakultetų pro-dekanus studijoms atsakingus už fondų komplektavimą; • sudaryti geras darbo sąlygas visų fakul¬tetų bibliotekų skaitytojams: renovuoti VU padalinių bibliotekų patalpas ir pritaikyti jas šiuolaikinės akademinės bib¬liotekos veiklos reikalavimams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekų veikla.

ENThis article discusses world trends behind the development of academic libraries, with an analysis provided on the resources and environment of the university‘s library, focusing special attention on a SWOT analysis of the strengths, weaknesses, possibilities and threats of faculty libraries. A renewal strategy called TIK is presented, which is comprised of three of the most important components of an academic library: turinys (content), infrastruktūra (infrastructure) and kompetencija (competence). The policy of accumulating books, subscription of online resources and periodical literature, and problems of the computerization of libraries, infrastructure, premises, computer equipment, competence, staff, and informational literacy of students. The Commission of the VU Senate approved joint directions of modernisation, and passed a resolution, in which the following are provided: • prepare a project for the expansion of the VU computer network into the scientific institutions of VU; • Improve the collection of study material of the stocks of the VU Central Library and faculties’ libraries, by increasing the financial means for purchasing material; • optimise the forming of the faculties‘ libraries’ stocks, by allocating the duty of putting together these book reserves to pro-deans of the VU faculties that are responsible for studies; • create good working conditions for the readers of all faculty libraries: renovate the premises of VU’s department libraries and adapt them to the requirements for academic library activity.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/119
Updated:
2018-12-17 11:31:35
Metrics:
Views: 97    Downloads: 20
Export: