Pedagogų socialinio rengimo ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų socialinio rengimo ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Pedagogue Social Training Peculiarities
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
196 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTSocialinis pedagogo rengimas- tai globaliniai, iki šiol dar nespręsti socialinės ir profesinės pedagogo kompetencijos klausimai. Gera pedagogo socialinė parengtis, ko socialinė kompetencija galėtų būti vertinama ir kaip profesinės brandos rodiklis, nes ji padėtų naujai spręsti socialines pedagoginio vyksmo problemas: pažinti ugdytinį kaip socialinę būtybę ir koreguoti socializacijos procesus. Tačiau keliamas klausimas, ar Lietuvoje pedagogų socialinio rengimo sistema atitinka reformos keliamus reikalavimus. Todėl šio disertacinio darbo tikslas- atskleisti pedagogų socialinio rengimo ypatumus. Tyrimo objektas- Lietuvos aukštųjų pedagoginio profilio mokyklų studentai. Darbe naudojama anketinė analizė, stebėjimas, skalių metodas, turinio, dokumentų, lyginamoji, mokslinės literatūros ir statistinė analizės. Tyrimas grįstas humanistinės pedagogikos ir psichologijos nuostatomis apie į asmenį orientuotą ugdymą, humanistinės sociologijos nuostatomis apie socialinės kompetencijos svarbą, sisteminiu požiūriu i pedagogų socialinį rengimą. Darbe suformuoti ir pagrįsti socialinio rengimo efektyvumo vertinimo kriterijai, pateikiamos rekomendacijos pedagogų socialinio rengimo sistemai. [Iš leidinio]

ENPedagogue social training represents the global issues of social and professional pedagogue competence not addressed so far. Good social pedagogical competence may be used as a professional maturity indicator as it would help to newly address problems of the social pedagogy process: knowing the educated as a social being and correcting socializing problems. However the question is raised if Lithuanian pedagogue social training system is compliant with the reform requirements. Therefore the purpose of this dissertation is to disclose pedagogue social training peculiarities. The research subject represents Lithuanian students studying at higher pedagogical profile educational establishments. Questionnaire analysis, monitoring, scaling method, content, document, comparative, scientific literature and statistical analysis were used for the research. The research is based on the humanistic pedagogy and psychology attitudes on personality-focused education, as well as the humanistic sociology attitudes on the importance of social competence, on the systemic attitude to pedagogue social training. The paper forms and justifies assessment criteria for social training effectiveness, and includes recommendations for pedagogue social training system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11535
Updated:
2022-02-07 20:09:24
Metrics:
Views: 14
Export: