Ekologinė modernizacija ir jos perspektyvos Lietuvoje: požiūriai, lūkesčiai, veiksmai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologinė modernizacija ir jos perspektyvos Lietuvoje: požiūriai, lūkesčiai, veiksmai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
142 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 1998. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Ecological modernization and its perspectives in Lithuania: attitudes, expectations, actions Kaunas : Technologija, 1998 61 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTŠis disertacinis darbas yra bene pirmasis bandymas pažvelgti į Lietuvos visuomenės pokyčius naujausių aplinkosaugos sociologijos teorijų šviesoje. Lyginant ekologinę modernizaciją su kitomis šiuolaikinėmis aplinkosauginės sociologijos teorijomis, darbe siekiama atskleisti jos esmę, pagrįsti jos tinkamumą Lietuvos visuomenės pokyčių tyrimui ir ja remiantis - atskleisti istorines prielaidas bei šiandieninius ekologinės modernizacijos sklaidos Lietuvos visuomenėje bruožus. Darbo metodologinį pagrindą sudaro Becko (1992) rizikos visuomenės teorija, deindustrializacijos ir ekologinio socializmo teorijos, aplinkosauginės vadybos srovė (ORiordan, 1981, Pepper, 1993), taip pat pritaikytos Jamisono (1997) kultūrinės trinties, Grigo (1996) socialinės įtampos laukų bei Hajerio (1996) institucinio mokymosi koncepcijos. Tyrimo metodai buvo mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, dokumentų tyrimas, interviu ir antrinių šaltinių bei atvejų tyrimas. Disertaciniu darbu nustatyta, kad ekologinės modernizacijos teorijos teiginiai ir empirinio Lietuvos visuomenės socialinių bei institucinių pokyčių tyrimo rezultatai atspindi tas pačias tendencijas, nors esama ir nesutapimo sričių. Darbu nustatyti pokyčiai ir tendencijos dar neatspindi paradigminių veikėjų požiūrių, įsitikinimų ir vertybių permainų ir esminių struktūrinių (institucinių) pokyčių, kurie reikštų ryškią ekologinės modernizacijos sklaidą Lietuvos visuomenėje. Tyrimo rezultatai leidžia su išlygomis teigti, kad ekologinės modernizacijos sklaida Lietuvoje įmanoma ir tikėtina, tačiau ji labai priklausys nuo "rizikos visuomenei" būdingų procesų ir globalizacijos įtakos Lietuvos visuomenės kaitai.

ENThe thesis represents the first attempt to take a look at changes in Lithuanian society in the light of the latest environment sociology theories. Comparing the environmental modernisation theory with other contemporary theories of environmental sociology the author aims to disclose its essence, ground its suitability for the research of changes in Lithuanian society, and analyse historic assumptions and features of environmental modernisation in Lithuania based on this theory. The methodology of the paper is based on “risk society” theory (Beck, 1992), deindustrialization and environmental socialism theory, and environment management trends (O’Riordan, 1981, Pepper, 1993). The author also used such concepts as cultural friction (Jamison, 1997), social tension fields (Grig, 1996), and institutional learning (Higher, 1996). Methods of research applied by the author: literature analysis, survey, document analysis, interview, secondary resource and case studies. The research revealed that theoretical statements of environmental modernisation theory and practical results of the empirical research on social and institutional changes in Lithuanian society have the same tendencies despite some areas of difference. Changes and tendencies determined by the paper do not reflect paradigmic changes in attitudes, beliefs, and values yet, as well as do not represent essential structural (institutional) changes what would mean that environmental modernisation ideas are well disseminated in Lithuanian society. But the results of the research allow maintaining, with some limitations, that environmental modernisation is possible and likely in Lithuania; however, it will largely depend on the processes characteristic to “risk society” and changes in Lithuanian society influenced by globalisation process.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11441
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 33
Export: