Modernus lietuviškasis identitetas - šimtmetį at

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernus lietuviškasis identitetas - šimtmetį at/kuriama tradicija
Alternative Title:
Modern Lithuanian identity – tradition, which restoration lasts for a century
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2001, 1 (10), p. 145-166
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTXX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo pradžioje Lietuva, nuo 1940 m. viena iš Sovietų Sąjungos respublikų Pabaltijyje, vėl galingai įsiveržė į Europos sceną kartu su kitais pripažinimo ir nepriklausomybės siekiančiais naujais tarptautinių santykių subjektais. <...>Straipsnyje argumentuojama, jog daugeliui lietuvių įprastos tautos sampratos formavimasis, taip valingai ir aiškiai pademonstruotas devintajame dešimtmetyje, prasidėjo dar prieš šimtmetį. Būtent tuo metu buvo grindžiama moderni lietuvių tautos idėja. ji išsirutuliojo sąveikaujant aprašymams ir apibrėžtims, kurias pateikė pašaliečiai, daugiausia lingvistai ir etnologai, atvykę tyrinėti lietuvių, ir vietos gyventojai, su lietuvių kategorija ėmę tapatintis. <...>Straipsnyje taip pat bandoma identifikuoti svarbiausias lietuvių nacionalinio identiteto koncepcijoje laikomus tautinio tapatumo elementus, ypatingą dėmesį skiriant tokiems naratyviniams blokams kaip santykis su gamta bei istorijos supratimas, nes būtent šie tautinio naratyvo komponentai ypatingu būdu susieja lietuvius su laiku ir erdve, istorija bei geografija. Be to, šie komponentai pasirodė stebėtinai tvarūs, nepaisant regione vykusių audringų politinių ir istorinių procesų. Per visą XX amžių jie buvo lietuvių įvairiopai puoselėjami bei tyrinėjami. Tai įgalino abstrakčios ir virtualios tautos sampratos konkrečią artikuliaciją bei išraišką – pratęsiant ir išskleidžiant ją permainingame laike ir erdvėje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lietuviai; Etnosas; Tapatybė; Tradicija; Lithuanians; Ethnos; Identity; Tradition.

ENAt the end of 1980s and the beginning of 1990s Lithuania, one of the Baltic republics of Soviet Union from 1940, won its way to Europe together with other objects of international relations seeking for independence and recognition. <...>The article provides arguments that first steps of formation of national conception familiar to each Lithuanian so volitionally and clearly demonstrated in 1980s began even a century ago. Namely these were the days of modern Lithuanian national idea. It has been developed due to relationship of descriptions and definitions, introduced by outsiders mostly linguists and ethnologists, arrived for investigation of Lithuanians, local inhabitants, with identification of category of Lithuanians. <...>The article tries to identify elements of national identity intended to be the most important in a conception of Lithuanian national identity, paying a particular attention to such narrative items as relation with nature and understanding of history, because namely there were components of national narrative links Lithuanians with time and space, history and geography. Besides, these components seem to be surprisingly stable, despite stormy political and historical processes occurred in this region. During the whole XX century were variously investigated and cherished by Lithuanians. This enabled a certain articulation and expression of abstract and virtual national concept – by extending and spreading it in changeable time and space.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11216
Updated:
2018-12-17 10:50:55
Metrics:
Views: 87    Downloads: 19
Export: