Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
180 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Vokalen Phoneme der Mundart von Pelesa und ihre Varianten Vilnius, 2005 25, [1] p. , iliustr
Summary / Abstract:

LTDarbe, atliktame daugiausia instrumentiniais metodais, sinchroniškai aprašyta Pelesos šnektos balsinių fonemų sistema, balsių bei poliftongų kiekybė ir kokybė. Pagrindiniai darbo tikslai: 1) nustatyti fonemų inventorių, jų diferencinius požymius, pateikti galimus akustinių klasifikacijų variantus; 2) apžvelgti fonemų pozicinių variantų kiekybės (trukmės) charakteristikas, jos sąsajas su balsių kokybe; 3) gautus kiekybinės analizės rezultatus palyginti su ankstesnių metų tyrimo duomenimis ir apibūdinti kiekybinės sistemos kitimo tendencijas; 4) aprašyti fonemų alofonų akustinius ir artikuliacinius požymius, nustatyti, kokią įtaką jiems daro skirtinga balsių kiekybė ir konsonantinė aplinka. Disertaciją sudaro įvadas, vokalizmo fonologinės sistemos, alofonų kiekybės bei kokybės aprašai, bendrosios išvados, literatūra (164 pozicijos) ir priedai. Medžiagos analizės rezultatai pateikti 10 lentelių. Balsių ir poliftongų formančių trajektorijos ir taškinės diagramos, balsių trapecijos, dendrogramos bei schemos pavaizduotos 65 paveikslėliuose. Aprašomoji Pelesos šnekta yra pietų aukštaičių tarmės pietinėje dalyje. Tiriamuoju plotu laikyti Pelesos parapijai priklausantys Pelesos, Baltiškės, Druskininkų, Dubinių, Leliušių, Paditvio, Pavalakės bei Piliūnų kaimai. Pagal dabartinį administracinį skirstymą jie yra Baltarusijos Respublikos Gardino srities Varanavo rajono Baltiškės apylinkėje. Visi šnektos atstovai dvikalbiai ar trikalbiai (kalba lietuviškai ir baltarusiškai, rečiau lenkiškai). Perklausyta apie 60–70 val. rišlių šnektos tekstų, magnetofonu įrašytų 1991–2002 m.

ENThe work, mostly based on instrumental methods, synchronically describes the system of vowel phonemes and the quantity and the quality of vowels and poliftongs in Pelesa dialect. The main objectives of the work: 1) defining the inventory and differential features of phonemes and delivering possible alternatives of acoustic classifications; 2) describing quantity (duration) characteristics of position alternatives in phonemes and showing their relations with the quality of vowels; 3) comparing the results of quantitative analyses with the previous research and defining tendencies of changes in quantitative system; and 4) describing acoustic and articulative features of phonemic allophones and defining what influence is made on them by different quantity of vowels and consonant environment. The thesis consists of the introduction, the description of vocal phonologic system and the quantity and the quality of allophones, general conclusions, references (164 sources), and attachments. Results of material analysis are accumulated in 10 tables. Trajectories and dot diagrams of vowel and poliftong formants, vowel trapeziums, dendograms, and charts are shown in 65 figures. Pelesa, the place with the dialect described, lies in southern part of Higher Lithuania. In a period of research, Pelesa parish consisted of Pelesa, Baltiškė, Druskininkai, Dubiniai, Leliušiai, Paditvis, Pavalakė, and Piliūnai villages. According to present administrative distribution they belong to Baltishki circuit, Voronovo district, Grodno Oblast, Belarus. All representatives of this dialect are bilingual or trilingual (speak Lithuanian and Belarusian, or less often Polish languages). The author listened 60-70 h coherent texts recorded on a tape in 1991-2002.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11173
Updated:
2022-02-18 19:57:39
Metrics:
Views: 16
Export: