Pereinamojo laikotarpio ilgalaikio ekonomikos augimo strategija ir jos pritaikymas Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pereinamojo laikotarpio ilgalaikio ekonomikos augimo strategija ir jos pritaikymas Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
131 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas yra augimo procesas ir valstybės ekonominės politikos strategija pereinamuoju laikotarpiu. Analizė atlikta keliais skirtingais požiūriais, leidžiančiais išsamiai įvertinti augimo proceso ypatybes. Disertacijos tikslas - įvertinti ekonomikos raidą pereinamuoju laikotarpiu ir, taikant šiuolaikinę ekonomikos augimo teoriją Lietuvos sąlygomis, nustatyti ekonomikos augimo veiksnius bei šaltinius ir nubrėžti ilgalaikės šalies ekonominės strategijos, garantuojančios stabilius ir sparčius gyventojų pajamų augimo tempus, gaires. Disertaciniame darbe pirmą kartą Lietuvoje: apžvelgus pasaulio mokslininkų pateiktas teorines ekonomikos augimo nuostatas, apibrėžta šiuolaikinė ekonomikos augimą skatinanti valstybės strategija. Nustatytos Lietuvos augimo strategijos teorinės prielaidos, leidžiančios įvertinti ekonomikos kompleksiškumą ir pereinamojo laikotarpio raidos ypatybes. Pasiūlyta ir teoriškai pagrįsta augimo veiksnių empirinių tyrimų Lietuvoje metodika. Įvertintos augimo proceso ypatybės. Nustatytas augimo veiksnių, kapitalo, darbo ir visuminio našumo indėlis į augimo procesą pagal įvairias ekonomines veiklas ir ekonominių veiklų indėlis į ekonomikos augimą Lietuvoje. Sukurtas konceptualiai naujas teorinis ir metodologinis pagrindas plėtoti savarankišką, skatinančią augimą šalies ekonominę politiką; pateikta ekonominės politikos strategija pagrįsta nustatytais Lietuvos ekonomikos augimo šaltiniais. Remiantis disertacijos medžiaga parengtas šalies ekonomikos augimą skatinančių priemonių planas įteiktas Lietuvos Vyriausybei ir Seimui. Pasiūlyta augimo strategijos metodologija gali būti taikoma kaip pagrindas šalies makroekonominėms prognozėms rengti ir šalies biudžetui sudaryti.

ENThe subject of work is the process of economic growing and the strategy of state economic policy in transition period. The analysis has been performed in several different aspects which allow for evaluating features of economic growth in detail. The objective of the thesis is to evaluate the development of economy in transition period, to identify factors of and sources for economic development, and to highlight the guidelines for long-term state economic strategy that would guarantee stable and rapid increase in residential revenue, having applied contemporary theory of economic grows in Lithuanian environment. The first time in Lithuania, after defining theoretical provisions of economic growth, the thesis presents contemporary state strategy for developing economic growth of a state. It sets theoretical preconditions for Lithuanian growth strategy which allow evaluating the complexity of the economy and particularities of economic development in transition period; offers theoretically grounded methodology for empirical researching growth factors in Lithuania; evaluates particularities of growth process; defines the contribution of growth factors, capital, labour, and total efficiency towards the process of growing based on various economic activities, as well as that of various economic activities towards the economic growth of Lithuania; presents conceptually new theoretical and methodical basis for the development of independent state economic policy stimulating its growth; and works out economic strategy grounded on Lithuanian resources of economic growth. State Economic Growth Plan prepared on a basis of this thesis has been delivered to the Government and the Parliament of Lithuania. Growth strategies proposed in the thesis may be used for preparing macroeconomic forecasts and forming the state budget.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10653
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 34
Export: