Konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių ribojimas siekiant apsaugoti žmogaus ir visuomenės sveikatą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių ribojimas siekiant apsaugoti žmogaus ir visuomenės sveikatą
Alternative Title:
Limitation of constitutional human rights and freedoms in order to protect the health of human being and of society
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2023, 34, p. 226-241
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Žmogaus teisės / Human rights; Sveikatos priežiūra / Health care; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuluojamoje oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje kito žmogaus ir visuomenės sveikatos, kaip konstitucinės vertybės, vaidmuo, kai valstybėje dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) plitimo susidarė ypatinga situacija, dėl kurios kilo grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei, kitoms konstitucinėms vertybėms. Šis straipsnis susideda iš dviejų dalių: pirmoje dalyje nagrinėjama su žmogaus ir visuomenės sveikatos apsauga susijusi oficialioji konstitucinė doktrina, suformuluota iki valstybėje susidarant minėtai ypatingai situacijai, o antroje dalyje analizuojama valstybėje susidariusios minėtos ypatingos situacijos kontekste suformuluota atitinkama oficialioji konstitucinė doktrina. Pirmoje straipsnio dalyje pažymima, kad tiek eksplicitinių (tiesiogiai joje nurodytų), tiek implicitinių (iš visuminio teisinio reguliavimo išplaukiančių) konstitucinių nuostatų, įvairiais aspektais susijusių su žmogaus sveikatos apsauga, sampratą plėtoja Konstitucinis Teismas. Atlikus oficialiosios konstitucinės doktrinos, Konstitucinio Teismo suformuluotos iki valstybėje susidarant minėtai ypatingai situacijai, analizę, daroma išvada, kad žmogaus ir visuomenės sveikatos, kaip konstitucinės vertybės, vaidmuo konstitucinėje jurisprudencijoje buvo reikšmingas ir iki jai susidarant. Šis vaidmuo atsispindėjo ir apibrėžiant žmogaus ir visuomenės sveikatos, kaip konstitucinės vertybės, santykį su kitomis konstitucinėmis vertybėmis.Tuo tarpu oficialiosios konstitucinės doktrinos raida valstybėje susidarius žmonių užkrečiamųjų ligų plitimo visuomenėje nulemtai ypatingai situacijai, dėl kurios kilo grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei, kitoms konstitucinėms vertybėms, sudaro prielaidas išvadai, kad, susidarius šiai situacijai, žmogaus ir visuomenės sveikatos, kaip vienos iš su žmogiškuoju orumu neatsiejamai susijusių konstitucinių vertybių, vaidmuo dar išaugo: šios valstybėje susidariusios ypatingos situacijos kontekste kalbant apie konstitucines žmogaus teises ir laisves pirmenybė teikiama būtent žmogaus ir visuomenės sveikatai bei jos apsaugai. Atsižvelgiant į atliktą analizę, straipsnyje daroma išvada, kad žmogaus ir visuomenės sveikata konstitucinėje jurisprudencijoje buvo ir tebėra įvardijama kaip viena svarbiausių konstitucinių vertybių: ji visada buvo reikšminga konstitucinė vertybė, o jos apsauga atspindi bendrojo tautos gėrio įgyvendinimą. Šios konstitucinės vertybės vaidmeniui dar išaugus, kai valstybėje dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) plitimo susidarė ypatinga situacija, dėl kurios kilo grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei, kitoms konstitucinėms vertybėms, be kita ko, žmogaus ir visuomenės sveikatos apsaugos būtinybės nulemta oficialiosios konstitucinės doktrinos raida lėmė ir šiuo laikotarpiu nustatytų žmogaus teisių ribojimų ir draudimų suderinamumo su konstituciniais reikalavimais vertinimą. Pagrindinės sąvokos: žmogaus ir visuomenės sveikatos apsauga; žmogaus teisių apsauga; žmogaus teisių ribojimo sąlygos; Vyriausybės įgaliojimai nustatyti žmogaus teises ir laisves ribojančių priemonių įgyvendinimo reikalavimus. [Iš leidinio]

ENThis article examines how the role of health of human and of society, as a constitutional value, has evolved in the official constitutional doctrine, when the spread of coronavirus infection (COVID-19 disease) in the country has created an extraordinary situation that has threatened the health and life of people, as well as other constitutional values. For this purpose, this article is divided into two parts: the first part examines the official constitutional doctrine relating to the protection of health of human being and of society, which was developed before the emergence of the special situation in the State; and the second part analyses the relevant official constitutional doctrine, which was developed after the emergence of the special situation. In the first part of the article, following the analysis of the constitutional provisions, it is noted that the human health is explicitly mentioned in various aspects in the constitutional provisions. However, the Constitution includes not only explicit (directly mentioned) but also implicit (derived from the totality of its regulation) provisions. Whereas the concept of the constitutional provisions (both explicit and implicit) is elaborated by the Constitutional Court. Following the analysis of the official constitutional doctrine before the emergence of the mentioned extraordinary situation in the State, the conclusion is made that the role of health of human being and of society, as a constitutional value, was also significant in the constitutional jurisprudence prior to the emergence of the mentioned extraordinary situation in the State. This role was also reflected in the definition of the relationship between health of human being and of society, as a constitutional value, and other constitutional values.Meanwhile, the development of the official constitutional doctrine in the State in the context of a extraordinary situation caused by the spread of infectious diseases in human society, which threatened the health and life of people and other constitutional values, leads to the conclusion that the role of health of human being and of society, which is intrinsically linked to human dignity, has become more important in this context: in the context of the mentioned extraordinary situation in the state, it is health of human being and of society and its protection that are, generally, given priority over other constitutional human rights and freedoms. It is finally concluded, that health of human being and of society in constitutional jurisprudence has been and continues to be identified as one of the most important constitutional values: it has always been significant constitutional value and its protection reflects the realisation of the common good of the nation. It is also reflected when defining the relationship between this constitutional value and other constitutional values. Whereas the special situation created by the spread of communicable diseases in the society, which threatened the health and life of people and other constitutional values, led to the development of the relevant official constitutional doctrine, especially to the one related to the health of human being and of society. Therefore, the role of this constitutional value, which is inseparably linked to human dignity, has become even more important in the context of the mentioned extraordinary situation in the State.An analysis of current constitutional jurisprudence suggests that, in this context, the protection and protection health of human being and of society is a priority in the context of protection of other constitutional human rights and freedoms. Lastly, it is noted, that the inevitable development of the official constitutional includes the new aspects of the Government's powers, namely, the Government's power to determine the requirements for the implementation of the measures limiting human rights and freedoms. It is concluded, that, among others, this development of official constitutional doctrine was driven by the need to protect health of human being and of society and it has resulted in the justification of limitations and prohibitions on human rights, that were introduced during this extraordinary period. Keywords: protection of health of human and of society; protection of human rights; conditions for limiting human rights; the power of the Government to determine the requirements for the implementation of measures limiting human rights and freedoms. [From the publication]

DOI:
10.13165/PSPO-23-34-18
ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106384
Updated:
2024-05-31 14:05:53
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: