Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika - vienas iš kriminalinės justicijos informacinės sistemos modelio kūrimo pagrindų Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika - vienas iš kriminalinės justicijos informacinės sistemos modelio kūrimo pagrindų Lietuvoje
Alternative Title:
Criminalistics crime characteristic - one of the creation ground of criminal justice information system model in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 65 (57), p. 44-51
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika; Kriminalistinė informacinė sistema; Kriminalinės justicijos informacinė sistema; Criminalistic crime characteristic; Criminalistic information system; Information system of the criminal justice.
Keywords:
LT
Kriminalinės justicijos informacinė sistema; Kriminologija / Criminology.
EN
Criminalistic crime characteristic; Criminalistic information system; Information system of the criminal justice.
Summary / Abstract:

LTAtsiradus didelėms galimybėms taikyti informacines technologijas tiriant nusikalstamas veikas, šių veikų tyrimo informacinis aprūpinimas pareikalavo iš kriminalistikos mokslo naujo teorinio pagrindimo. Vien tų teorinių pagrindų, kuriuos pateikia kriminalistinės registracijos institutas, tam nepakanka. Todėl vienas iš kriminalistikos mokslo uždavinių – kurti mokslines prielaidas ir rekomendacijas nusikalstamų veikų informaciniam aprūpinimui optimizuoti, t. y. remiantis kriminalistikos mokslo laimėjimais bei nusikalstamų veikų tyrimo praktikos patirtimi kurti bendrą (universalią) informacinę sistemą, skirtą nusikaltimų tyrimo informaciniam aprūpinimui. Teoriškai bendra informacinė sistema turi atsispindėti visus svarbiausius nusikalstamos veikos tyrimo informacinius procesus, informacijos rūšis ir susitelkti viename centre, kuriame remiantis gauta informacija būtų sudarytas nusikalstamos veikos įvykio informacinis modelis. Tai turėtų pasireikšti kaip tyrėjo galimybė greitai ir patogiausiu būdu gauti visą reikiamą informaciją iš nurodytų informacinių srautų. Kuriant šią sistemą, kaip vienas iš pagrindų gali būti pritaikyta kriminalistinė nusikaltimų charakteristika. Funkcionuojanti integruota universali informacinė sistema padėtų spręsti informacinius, informacinius loginius ir organizacinius techninius uždavinius. [Iš leidinio]

ENIt has been found that information technologies provide great potential for investigating criminal acts, and applying this investigation information demanded a new theoretical basis from forensic science. One theoretical basis which serves the criminal registration institution is not enough. Thus one of the tasks of forensic science was to create scientific prerequisites and recommendations for optimising the maintenance of criminal act information, i.e. to create a joint (universal) information system, supported by the success of forensic science and the experience of criminal act investigation practice, especially for the maintenance of criminal investigation information. In theory a joint information system has to reflect all the most important criminal act investigation information processes, types of information and unite them in one centre, where the information received would be used to form a criminal act event information model. It has to be an investigation option that is a quick and convenient means to obtain all the information required from the stream of information indicated. In creating this system, one of the fundamentals could be adapted to characterising criminality. An integrated universal information system would help to address informational, informational logic and organisational technical tasks.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/967
Updated:
2018-12-17 11:33:18
Metrics:
Views: 78    Downloads: 16
Export: