Kūrybingumo ugdymas lietuvių liaudies menu pradinėse klasėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybingumo ugdymas lietuvių liaudies menu pradinėse klasėse: disertacija
Alternative Title:
Cultivating creativity using Lithuanian folk art in primary school
Publication Data:
Šiauliai, 2000.
Pages:
199 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTĮvairiais požiūriais sparčiai besikeičiančiame pasaulyje vis labiau vertinamas kūrybingumas, sugebėjimas nepriklausomai mąstyti, kelti naujas originalias idėjas, nešabloniškai spręsti atsirandančias problemas. Ypač svarbi vaiko kūrybingumo ugdymo raida ankstyvojoje vaikystėje bei pradinėse klasėse, nes praleidus palankų periodą, kai formuojasi vaiko kūrybinės galios, tik su dideliu vargu galima kompensuoti praradimą. Vaikų kūrybingumo ugdymas lietuvių liaudies menu Lietuvoje nėra ištirtas. Šis darbas skirtas atskleisti kūrybingumo ugdymo lietuvių liaudies menu galimybėms mokykloje pradinių klasių dailės ir darbelių pamokose. Darbui būdingas sisteminis požiūris: dailės ir darbelių pamokose neapsiribojama tautodaile, menai naudojami integruotai (tautodailė, etninė muzika, tautosaka); darbe daug improvizacijų ir spontaniškumo. Kūrybingumas analizuojamas kaip žmogaus antropocentrinė, sociocentrinė kategorija, o vaikų kūrybingumas specifiškai reiškiasi juos ugdant pradinėse klasėse dailės ir darbelių pamokose. Tyrimo metu atskleidžiamas naujas pedagoginis kūrybingumo ugdymo lietuvių liaudies menu procesas. Nustatyta ir moksliškai pagrįsta šio amžiaus mokinių ugdymo lietuvių liaudies menu struktūra, formos, metodai ir būdai. Parengta eksperimentinė dailės ir darbelių programa pradinėms klasėms, kurios pagrindą sudaro naujas turinys, pagrįstas lietuvių liaudies menu; surastos pedagoginės galimybės, tinkamiausi būdai ir metodai kūrybingumui ugdyti, poreikio liaudies menui bei apskritai dailei kėlimui.

ENCreativity and ability to think independently and to provide new original ideas, as well as to find unique solutions to problems is becoming highly valued in the rapidly changing modern world. Cultivating a child’s creativity is especially important in early childhood and primary school because if the opportunity to use the favourable period when a child’s creative skills are formed is missed, it will be extremely hard to achieve that later. Cultivating of children’s creativity using Lithuanian folk art has not been studied in Lithuania yet. This paper is intended to reveal possibilities of cultivating creativity using Lithuanian folk art in primary school in painting and crafts classes. The work is characterized by system method: painting and crafts classes do not limit to folk art, different types of arts are integrated (folk art, ethnic music, folklore); the class work includes numerous improvisations and spontaneous elements. Creativity is analyzed as a human being’s anthropocentric, socio-centric category, and children creativity is specifically expressed teaching them in primary school painting and crafts classes. Structure, forms, methods and ways of educating children of this age applying Lithuanian folk art have been defined and scientifically ascertained on the basis of the research. An experimental program in painting and crafts for primary grades has been prepared, the core of which consists of a new content based on Lithuanian folk art; pedagogical capabilities, and most suitable methods of cultivating creativity have been explored.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10567
Updated:
2022-02-07 20:08:25
Metrics:
Views: 36
Export: