Teorinis ir empirinis kūrybingumo ugdymo per dailės ir darbelių pamokas pradinėse klasėse modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teorinis ir empirinis kūrybingumo ugdymo per dailės ir darbelių pamokas pradinėse klasėse modelis
Alternative Title:
Theoretical and empirical model of training creativity in the art and works lessons in the primary forms
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 48, p. 75-83
Keywords:
LT
Dailės pamokos; Kūrybiškumo ugdymas; Pradinė mokykla; Ugdymas / Education; Technologijos mokslai / Technological sciences.
EN
Art lessons; Creativity training; Primary school; Work lessons.
Summary / Abstract:

LTPoreikis ugdyti kūrybingumą labai dažnai deklaruojamas švietimo programose, pabrėžiamas pertvarkant įvairias mokymo bei ugdymo įstaigas. Straipsnio autorės teigimu, labai svarbus ir vaiko kūrybingumo ugdymo laikotarpis – ankstyvojoje vaikystėje bei pradinėse klasėse formuojasi vaiko kūrybinės galios. Jei šiuo palankiu periodu nebus ugdomas kūrybingumas, jis gali išnykti, ir priešingai – jei bus ugdomas, tai ir vėlesniais amžiaus tarpsniais jis išliks. Straipsnyje pateikiamas pradinių klasių (I-IV) mokinių teorinis ir empirinis kūrybingumo modelis (išeities tašku buvo pasirinktas požiūris į kūrybingumą, kaip į asmenybės savybių kompleksą). Tuo tikslu buvo atliktas tyrimas, kurio metu, atsižvelgiant į dailės veiklos ypatumus, pradinių klasių mokinių kūrybingumas buvo tyrinėtas remiantis trimis aspektais: 1) veiklos, 2) vertinimų, 3) išgyvenimų. Nagrinėjant kūrybingumą pirmuoju aspektu, svarbiausiais kriterijais pasirinkti: interpretavimo laisvumas, jautrumas, kryptingumas ir išraiškingumas, nestandartiškumas; antruoju aspektu – vertinimų aiškumas, savitumas, įvairiapusiškumas, adekvatumas, minėtų vertinimų pasireiškimo stabilumas; trečiuoju aspektu – emocinių išgyvenimų, kylančių interpretuojant bei vertinant savo bei kitų dailės kūrinius, modalumas, šių išgyvenimų dažnumas. Šio teorinio empirinio kūrybingumo ugdymo per dailės ir darbelių pamokas pradinėse klasėse modelio pagrindinis principas – mokinių savarankiškumo reiškimasis tiek veikloje, tiek vertinant bei išsakant išgyvenimus.

ENThe need to develop creativity is very often declared in educational programmes and emphasised in the reorganisation of various training and educational institutions. According to the author of the article, the period when the child’s creativity is developed is also very important because the child’s creative powers form in the early childhood and at primary school. If creativity is not developed in this favourable period, it may disappear, and, on the contrary, if developed, it will be retained at later stages of development. The article provides the theoretical and empirical model of creativity for primary school pupils (I–IV forms) (the approach to creativity as a set of personal qualities was selected as the starting point). To this end, a study was carried out during which taking into account the peculiarities of art activities, creativity of primary school pupils was studied on the basis of three aspects: 1) activity, 2) assessments, 3) experiences. When analysing creativity from the first point of view, the major criteria selected were freedom of interpretation, sensitivity, purposefulness and expressiveness, non-standardness; from the second point of view – clarity of assessments, originality, versatility, adequacy, stability of manifestation of above mentioned assessments; from the third point of view – the modality of emotional experiences arising from the interpretation and assessment of pieces of own art and art created by others, frequency of these experiences. The main principle of this theoretical and empirical development of creativity in art and craft lessons at primary schools is the expression of pupils’ independence both in their activities and the assessment and expression of experiences.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16856
Updated:
2018-12-17 10:52:50
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: