Įstatymų efektyvumo sociologiniai aspektai (baudžiamųjų įstatymų tyrimo pagrindu) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įstatymų efektyvumo sociologiniai aspektai (baudžiamųjų įstatymų tyrimo pagrindu): disertacija
Alternative Title:
Sociological aspects of legal effectiveness (o n the basis of survey of criminal laws)
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
218 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tirtas visiškai naujas Lietuvos teisėje dalykas – socialinio poveikio šiandienos Lietuvos įstatymams dėsningumai, lemiantys jų efektyvumą. Dalykas – kompleksiškas: šiandieninės Lietuvos įstatymai, socialinis poveikis (visuomenės, grupių), atskleidžiant, kas lemia vieno ar kito įstatymo priėmimą, jo formulavimą, idėjas, o vėliau – kas lemia jo sėkmingą ar nesėkmingą taikymą, visuomenės požiūrį. Pagrindiniai tyrimo šaltiniai – duomenys, gauti iš specialiai atliktų apklausų, bei faktiniai duomenys, gauti ištyrus dokumentus. Apklausta 1967 respondentai, panaudotos 10 specialiai sudarytų autentiškų klausimynų. Anketos specifikuotos teisėkūros, teisės taikymo ir kitiems visuomenės gyvenimo dalyviams, atsižvelgiant į jų veiklą, teisines žinias, siekiant išryškinti įvairius įstatymų efektyvumo aspektus tam tikruose jų “judėjimo” etapuose (specialios anketos ruoštos Seimo nariams, prokurorams, teisėjams, paprastiems visuomenės nariams, siekiant patikrinti patiriamą poveikį, teisės, jos naudojamų sąvokų suprantamumą, prieinamumą, kliūtis ir t.t.). Tarp tirtų dokumentinių duomenų - įstatymų tekstai (jų teisinė technika, teisinės klaidos, tarptautinių žodžių naudojimo dažnumas ir pan.), dokumentai, susiję su įvairiais socialiniais faktoriais (įtaka, poveikiais), t.y. materialiniu darbuotojų pasitenkinimu dirbant teisės taikytojo darbą, socialinėmis garantijomis ir pan. Tyrimo pabaigoje pateikiamos išvados, kuriose išdėstomi vadintini ir teisiniais, ir socialiniais įstatymų neefektyvumą lemiantys faktoriai bei pasiūlymai dėl įstatymų neefektyvumo šalinimo. [Iš leidinio]

ENThe dissertation explores entirely new topic in Lithuania’s legal studies – the regularities of social influence on contemporary Lithuanian legislation determining their effectiveness. The subject area is complex in its nature: contemporary Lithuanian legislation, social influence (exerted by society, groups), attempts to establish what influences whether a particular law is passed, its formulation, ideas, and later – what factors affect its successful or unsuccessful application, society’s attitude towards it. The main source of the research is data collected from specially carried out surveys as well as factual data produced from examination of documents. 1967 respondents were surveyed, 10 specially-constructed authentic questionnaires were used. Question-forms were differentiated for respondents from the areas of legislating, executive and other societal areas taking into consideration their occupation, legal knowledge, seeking to establish various features of effectiveness of law at certain stages of its “life-cycle” (special questionnaires were prepared for members of Parliament, prosecutors, judges, common members of the society with an aim to test effect, understanding, accessibility of law, its terms). Among examined documentary sources, there are texts of laws, documents related to various social factors. At the end of the research, the author submits conclusions, which detail legal and social factors leading to ineffective laws and provides suggestions on how to decrease ineffectiveness of legislation.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10539
Updated:
2022-02-07 20:09:24
Metrics:
Views: 22
Export: