Organizacijos identiteto, įvaizdžio ir ryšių valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos identiteto, įvaizdžio ir ryšių valdymas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
110 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos identiteto sąvoka, pradiniame jos atsiradimo etape suvokta kaip grafinio dizaino paradigma bei kaip organizacijos logotipų ar grafinio dizaino sinonimas, įgauna vis didesnę reikšmę kaip vadybos kocepcija. Organizacijų identiteto, įvaizdžio ir integruoto organizacijos informacinių ryšių valdymo problemų tyrimas akademiniame ir praktiniame verslo įmonių gyvenimo kontekste Lietuvoje buvo ribotas dėl kelių priežasčių: dėl akademinio naujumo ir dėl problemos neegzistavimo praktiniame organizacijų valdymo kontekste. Pagrindiniai šio tyrimo tikslai yra – teorinio ir praktinio pobūdžio. Pirminis teorinis tikslas - suformuoti holistinį teorinį organizacijos identiteto, įvaizdžio ir organizacijos ryšių sistemos valdymo modelį, kuris turėtų padėti pagrindą organizacijos ryšių valdymui kaip atskirai vadybos sričiai. Praktinis tyrimo tikslas - transformuoti konceptualų modelį į veiksmų algoritmą, adaptuotą Lietuvos įmonių atžvilgiu, siekiant jį panaudoti strateginiame ir operatyviniame sisteminio organizacijų valdymo lygmenyje. Disertacijos tikslai ir uždaviniai atsispindi trijuose skyriuose. I-ame aptariama pagrindinės teorinės problemos sąvokos bei kocepcijos kaip identitetas, įvaizdis, reputacija, organizacijos ryšių sistema ir identiteto planavimo programa. II-ame skyriuje siekiama suformuluoti holistinio požiūrio į organizacijos ryšių sistemos valdymo prielaidas, suformuluoti organizacijos ryšių sistemos valdymo paradigmą. III – čiame praktiniame etape buvo atliekamas empirinis pagrindinių Lietuvos organizacijų organizacijos ryšių valdymo patirties ir problemų tyrimas.

ENOrganisation identity, at the beginning understood as graphical paradigm and a synonym of organisational logo and a set of graphical elements, gains increasingly important meaning as a managerial concept. Researching organisational identity, image, and integrative management of organisational communication in academic and practical context of Lithuanian companies was limited due to several reasons: newness of issue and absence of a problem in practical company management. The main objectives of the research are both theoretical and practical. The first, theoretic, objective is to form holistic theoretical model for managing organisational identity, image, and communication system which will become a basis for communication management as separate management area. Practical objective of the research is to transform a conceptual model to the algorithm of actions and adapt it to Lithuanian companies in order to be used for strategic and operative organisation management. Objectives and tasks of the thesis are reflected in three parts: Part I overviews main concepts and conceptions of the problem, such as identity, image, reputation, organizational communication system, and identity planning program. Part II aims to formulate preconditions for and a paradigm of organizational communication management. Part III, a practical one, involves empirical researching organizational communication experience and problems in Lithuanian companies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10336
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 49
Export: