Klaipėdos krašto lietuviškos ir vokiškos profesinės kilmės pavardės etnolingvistiniu požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto lietuviškos ir vokiškos profesinės kilmės pavardės etnolingvistiniu požiūriu
Alternative Title:
Lithuanian and german surnames of professional origin of Klaipėda district (ethnolinguistic standpoint)
In the Journal:
Filologija. 2005, Nr. 10, p. 84-88
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTAsmenvardžiu vienas žmogus išskiriamas iš visų kitų todėl pat motyvacinis požymis gali būti svarbi nuoroda tautos kultūrai ir istorijai pažinti aiškinantis tautos kultūrai ir istorijai pažinti. Istoriniai asmenvardžiai, kurie pačioje pradžioje buvo rašomi po asmens vardo ir tik pavadavo pavardes, pamažu pavardėmis ir virto tapdavo paveldimi bendri visiems šeimos nariams. Todėl pačios pavardės nėra susidariusios iš bendrinių žodžių. Šiuo atveju, kalbant apie vadinamąsias profesinės kilmės pavardes, pavardžių raidos modelį galima pateikti taip: profesinės kilmės apeliatyvas  istorinis asmenvardis  pavardė. Taigi nėra labai tikslu šias pavardes vadinti profesinės kilmės pavardėmis kadangi jos atsirado iš apeliatyvo netiesiogiai. Tačiau pavardžių raida nėra šio straipsnio tyrimo objektas, jame domimasi pavardėmis, kuriose išliko pirminis, iš profesijos kilęs, apeliatyvas. Lietuviškos profesinės kilmės pavardės dažniausiai kilusios iš apeliatyvų, įvardijančių tam tikrą amatininką (stiklius, puodžius, račius). Vokiečių profesinių pavardžių apeliatyvai dažnai reiškia prekybininką, valstietį. Vokiečių profesinės kilmės pavardºs apeliatyvas gali reikšti objektą, su kuriuo susijusi žmogaus veikla. Lietuvių profesinių pavardžių apeliatyvai neretai būna skoliniai: germanizmai ar slavizmai.

ENA personal name distinguishes one person among all others, for this reason motivational feature can be an important reference in getting to know national culture and history. Historical personal names, which in the very beginning were written after individual’s name and only substituted for surnames, gradually evolved into surnames and became common, inheritable by all family members. For this reason, these actual surnames were not formed from general words. In this case, as we discuss so-called surnames of a professional origin, the model of surname evolution can be provided in the following way: appellative of a professional origin  historical personal name  surname. Therefore, it is not very precise to call such surnames surnames of a professional origin, since they indirectly evolved from appellatives. However, the evolution of surnames is not the object of this research; rather, it is concerned with surnames, which preserved a primary appellative originating from a profession in them. Lithuanian surnames of a professional origin most often descended from appellatives denoting a certain craftsman (glazier, potter, and wheelwright). Appellatives of German professional surnames often denote a merchant, peasant. German appellative of a professional origin surname can express an object, which is related to individual’s occupation. Appellatives of Lithuanian professional surnames often are loanwords – Germanic or Slavic.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9979
Updated:
2018-12-20 23:07:30
Metrics:
Views: 45    Downloads: 3
Export: