Mokytojų įžvalgos apie mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymą muzikos mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų įžvalgos apie mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymą muzikos mokyklose
Alternative Title:
Teachers’ Insights on the Development of Personal Competence of Pupils with Visual Impairments in Music Schools
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2021, Nr. 2 (51), p. 15-57
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Europos Sąjungos bei Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo, neformaliojo ugdymo bei mokymosi ir švietimo pagalbos specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams, tikslus ir organizavimo ypatumus, lietuvių ir užsienio autorių moksliniais tyrimais, galima teigti, jog muzikine veikla specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams sudaromos sąlygos atsiskleisti, stiprinti asmeninę kompetenciją. Tačiau trūksta tyrimų, analizuojančių mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymą(si) muzikos mokyklose neformaliojo ugdymo ir formalųjį ugdymą papildančiomis muzikos ir meno programomis. Tyrimo tikslas – atskleisti mokytojų įžvalgas apie mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymą(si) muzikos mokyklose. Tyrimo tikslui pasiekti bei problemai spręsti naudotas kokybinis tyrimas, pagrįstas kokybine turinio analizės tyrimo strategija. Asmeninė kompetencija gali būti apibrėžiama kaip atitinkami komponentai, sudarantys trijų įgūdžių rūšis: savęs pažinimo (savijauta, saviraiška, savarankiškumas), savęs vertinimo (įsivertinimas, savigarba, pasitikėjimas savimi), savikontrolės (savireguliacija, sprendimų priėmimas, atsakingumas, komunikabilumas). Pusiau struktūruoto interviu su penkiomis mokytojomis rezultatai leidžia teigti, kad tikslingas mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymas(is) gali padėti formuoti vaikų socialinius įgūdžius, stiprinti ir plėsti juos praktine patirtimi. Muzikos mokyklos turi galimybę ugdyti mokinius, turinčius regos sutrikimų, individualizuojant ugdymo programas, sudarant sąlygas atsiskleisti vaiko gabumams ir patenkinti individualius saviraiškos poreikius, puoselėti prigimtines vaiko galias, pasirengti atsakingam savarankiškam gyvenimui, suvokti bendrąsias vertybes ir jomis grįsti tolesnį gyvenimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmeninė kompetencija, regos sutrikimai, neformalusis švietimas. Keywords: Personal competence, visual impairments, non-formal education.

ENAccording to the legal acts of the European Union and Lithuania regulating the aims and peculiarities of the organization of education, non-formal education and learning and educational assistance for pupils with special educational needs, scientific research of Lithuanian and foreign authors, it can be stated that musical activity for pupils with special educational needs benefits revealing and strengthening of their personal competence. However, the research on development of personal competence through non-formal and formal education, complemented with music and art programs for children with special needs, especially students with visual impairments, is insufficient. The aim of the research is to reveal teachers’ insights on the development of personal competence of pupils with visual impairments in music schools. To reveal the aim of this work and to reach its goals qualitative research based on qualitative content analysis is used. The methods to collect information are: semi-structured interviews and monitoring. Personal competence can be defined as corresponding components, that make up three types of skills: self-understanding (well-being, self-expression, independence), self-evaluation (self-assessment, self-esteem, self-confidence), self-control (self-regulation, decision-making, responsibility, sociability). The results of the semi-structured interview with 5 teachers suggest that purposeful development of personal competence of pupils with visual impairments can help to create and implement already existing social skills, to strengthen and expand them with practical experience. Music schools have an opportunity to educate pupils with visual impairments by individualizing curricula, enabling them to disclose their talents and meeting their individual needs for self-expression, nurturing innate powers, preparing for autonomous life, understanding common values, which will later be used. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96399
Updated:
2022-11-29 07:26:06
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: