Virtualios projekto komandos valdymo problemos: tarptautinių virtualių projektų komandų vadovų tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Virtualios projekto komandos valdymo problemos: tarptautinių virtualių projektų komandų vadovų tyrimas
Alternative Title:
Arising problems in managing virtual project: research on international virtual project team leaders
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2021, Nr. 1 (51), p. 8-20
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Virtuali projekto komanda; Virtualios projekto komandos valdymas; Virtualios projekto komandos valdyme kylančios problemos; Tarptautinių įmonių valdymas. Keywords: Virtual project team; Virtual project team management; Problems in virtual project team management; Management of international companies.
Summary / Abstract:

LTNors projektų komandų tarptautinėse organizacijose sparčiai daugėja, tuo pačiu metu darant įtaką organizacijų valdymui pasaulio, regiono ir vietos lygiu, organizacijų reakcija, pasak A. I. Mockaičio, L. Zander ir H. De Cieri (2018), į tokius pokyčius buvo lėtesnė. Siekiant išmokti dirbti daugiakultūrinėje erdvėje, organizacijoms svarbu aiškintis virtualių projektų komandų valdymo tobulinimo galimybes, darbo metodus, įrankius ir kt. Tobulinimo galimybių aiškinimasis organizacijoms turėtų teigiamos įtakos daugeliu aspektų, pvz., konkurencijai, efektyvumui, reputacijai. Šiame kontekste yra svarbu analizuoti bei tirti būtent virtualių projektų komandų išskirtinumus bei šių komandų valdymo problemas, nes tarptautinio verslo aplinkoje šių komandų veikimas yra būtina sąlyga verslui veikti efektyviai. Straipsnyje, pateikus teorinių įžvalgų, kokių gali kilti problemų valdant virtualias projekto komandas tarptautinėse įmonėse, toliau pristatomi atlikto kokybinio tyrimo rezultatai. Tyrimas, kuriame dalyvavo 9 tarptautinių įmonių vadovai, dirbantys su virtualioms projektų komandoms Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Bangladeše, Prancūzijoje, Malaizijoje ir Lenkijoje, atliktas 2019‒2020 metais.Tyrimo rezultatai leido išsiaiškinti virtualių projektų komandų vadovų nuomonę, kuo šios komandos skiriasi nuo tradicinių komandų, kad dažniausios problemos, kylančios valdant virtualias projektų komandas yra tokios: perduodamos informacijos nesupratimas ir neaiškumas, komandos narių emocijų nesupratimas, informacijos pertekliaus ir informacijos praradimo grėsmė, didesnės laiko sąnaudos darbo užduotims atlikti, darbo principų ir etiketo kultūriniai skirtumai bei asmeninio ir darbo balanso ribų praradimas. Minėtos problemos sprendžiamos keliais būdais: atvirai visoje grupėje, individualiai ar pasitelkus išorės komandą. [Iš leidinio]

ENAlthough the prevalence of project teams in international organizations is growing rapidly, while influencing the governance of organizations at the global, regional, and local levels, the response of organizations to such changes has been slower, according to authors A. I. Mockaitis, L. Zander, and H. De Cieri (2018). Organizations need to look at virtual project team development opportunities, methods, tools to learn to work in a multicultural space. The uptake of improvement opportunities for organizations would have a positive impact on many aspects like competition, efficiency, and reputation. In this context, it is important to analyse and research the uniqueness of virtual project teams and the problems arising in the management of these teams, because in the international business environment, the operation of these teams is a necessary condition for business to operate effectively. The article analyses the emerging problems in virtual project team management in international companies. A theoretical overview of possible problems in managing virtual project teams is presented, the results of the performed qualitative research are presented. During the research, managers working in international companies who lead a virtual project team were interviewed using the qualitative research method. The study was conducted in 2019-2020 and involved 9 informants working in Lithuania, the United Kingdom, the United States, Bangladesh, France, Malaysia, and Poland.The results of the study revealed the opinion of virtual project team leaders how these teams differ from traditional teams. The results revealed problems that may arise in the management of virtual project teams, such as misunderstanding and ambiguity of transmitted information, lack of emotion, presence and loss of information, higher time costs for work tasks, different, culturally influenced work principles and etiquette, and loss of personal and work balance boundaries. These problems are addressed in several ways, openly throughout the group, individually or through an external team.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96373
Updated:
2022-10-05 04:44:20
Export: