The Emerging aspects of children's social and educational problems in the new members states EU

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Emerging aspects of children's social and educational problems in the new members states EU
Alternative Title:
Vaikų socioedukacinės problemos naujose Europos Sąjungos šalyse narėse
In the Journal:
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti vaikų socioedukacinių problemų aspektus, išryškėjusius ES plėtroje po 2004m. gegužės 1d. Naujų Europos Sąjungos narių gyventojai ieško didesnių darbo, savirealizacijos galimybių kitose šalyse. Tėvams išvykus dirbti ar laikinai gyventi į užsienį, vaikai dažnai paliekami artimųjų priežiūrai. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kur nagrinėjama, kaip pasikeitusi šeimos situacija atsiliepia vaikų savijautai, santykiams su aplinka, mokymosi pasiekimams, elgesio pokyčiams. Kad išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria vaikai, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad vaikai, kurių tėvai ilgą laiką gyvena ir dirba užsienyje, palikę vaikus artimųjų globai, patiria psichologines, socialines bei edukacines problemas:Gauti rezultatai leidžia teigti, kad tėvų išvykimas daro neigiamą įtaką vaiko savijautai (pvz. vaikas jaučia įtampą, kaltės jausmą, vienatvę, išgyvena depresiją, jaučiasi paliktas), santykiams su aplinka, lemia blogus mokymosi rezultatus, menkina savo vertės jausmą, skatina agresyvų arba apatišką elgesį. Vaikas yra pedagogiškai apleistas, kadangi tėvai nesirūpina vaiko mokymosi rezultatais, problemomis mokykloje, o pedagogai ne visuomet sugeba adekvačiai sureaguoti į vaikui kylančias problemas ir padėti efektyviai jas išspręsti. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe aim of the article is to reveal aspects of socio-educational problems of children that came to light in the development of the European Union after 1 May 2004. Residents of the new Member States of the European Union are looking for greater possibilities for jobs, for self-realisation in other countries. After parents leave to work or temporarily live abroad, children often are left in the care of relatives. The article presents the investigation into how the changes situation of the family tells on the general condition of children their relations with the environment, school results, and changes in their behaviour. To elucidate what problems the children encounter a qualitative investigation was conducted. The investigation results show that children whose parents live and work abroad for a long time having left their children in the care of relatives, face psychological, social and educational problems. The results obtained enable us to state that parents’ leaving has a negative influence on the general condition of a child (for example, a child feels tension, a feeling of guilt, experiences depression, feels neglected), his relations with the environment, determines bad performance results at school, diminishes a feeling of self-value, encourages an aggressive or apathetic behaviour. A child is pedagogically neglected because his/her parents are concerned about his performance results, has problems at school, and pedagogues are not always able to adequately respond to the problems arising to a child and help solve them efficiently.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9557
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 12
Export: