Rural development problems analysis in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Rural development problems analysis in Lithuania
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTŠalies specifika ir ekonominio potencialo siaurumas lemia, kad kaimo regionų vystymas, tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje, turi būti remiami valstybinių institucijų ir kitų organizacijų. Pagrindinis kaimo regionų vystymo tikslas yra sukurti palankias ekonomines sąlygas kaimo vystymui ir gyventojų užimtumui. Tyrimo tikslas yra nustatyti žemės ūkio ir kitas kaimo ekonomines sąlygas, pagrindines problemas ir vystymo išteklius ir pagrįsti strategines kryptis kaimo vystymui, ekonomikai ir subregioniniams objektams ir kitiems prioritetams. Tyrimo objektas yra kaimo regionų vystymosi procesai ir faktoriai. Tyrimas buvo atliktas remiantis regioninio vystymo strateginiais metodais. Buvo analizuojamos žemės ūkio ir kitos kaimo vystymo veiklos. Kaimo vystymo faktoriai buvo tiriami taikant stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizę. Tyrime panaudoti pirminiai ir antriniai informacijos ištekliai. Pagrindinė informacija buvo surinkta panaudojant specialų klausimyną. Regioninio kaimo vystymo prioritetai buvo derinami su nacionaliniais kaimo vystymo prioritetais ir valstybės remiamomis vystymo kryptimis. Kaimo vystymo programoms buvo taikomi strateginio planavimo metodai, -tai sudaro pagrindinę mokslinio tyrimo vertę. Straipsnyje daroma išvada, kad kaimo vystymo prioritetų kompleksinis pagrindimas ir taikymas sukuria potencialias išankstines sąlygas efektyviai organizuotam procesui, kuris palengvina ir pagreitina vystymąsi ir lemia geresnius rezultatus. Detalus situacijos žemės ūkyje ir kitų ekonominių veiklų įvertinimas, SSGG analizė ir gerai pagrįsta regioninio kaimo vizija yra būtini, norint objektyviai pasirinkti kaimo vystymo prioritetus.Reikšminiai žodžiai: Vystymas; Analizė; Rural economy; Development; Analysis.

ENCountry specific features and the limitation of economic potential conditions that the development of rural regions shall be supported by state institutions and other organisations in both the European Union and Lithuania. The objective of the development of rual regions is to create favourable economic conditions for the development of rural places and the occupation of their citizens. The objective of the research is to identify agricultural and other rural economic conditions, the main problems, and sources of the development, and substantiate strategic directions of rural development, economics, and sub-regional objects as well as other priorities. The subject of the research consists of processes and factors of the development of rural places. The research was performed on the basis of strategic models of regional development. Agricultural and other rural development activities were analysed. Factors to rural development were analysed o the basis of SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and trends) analysis. The research involved primary and secondary information sources. The major information was collected using a specific questionnaire. Priorities of regional development of rural places were harmonised with national priorities of rural development and sectors supported by the state. Rural development programs were prepared on the basis of strategic management models; - this institutes the major scientific value of the research. The article concludes that complex substantiation and the application of priorities of rural development potentially create the preconditions for the effective organisation of processes that makes the development easier and quicker on the same time assuring better results. Detailed evaluation of the situation in the agriculture and other economic activities, SWOT analysis, and well-substantiated vision of regional development in rural places are inevitable in order to objectively choose the priorities of rural development.

ISSN:
1506-1965
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9545
Updated:
2020-07-24 10:23:31
Metrics:
Views: 16
Export: