Studijų modelių realizavimo problemos mokantis matematikos universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų modelių realizavimo problemos mokantis matematikos universitete
Alternative Title:
Problems in realizing study models on mathematics
In the Journal:
Lietuvos matematikos rinkinys. 2006, t. 46, spec. nr, p. 172-177
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje yra atskleidžiamos tradicinio matematikos mokymo modelio problemos. Antrojoje dalyje išryškinami refleksyvaus matematikos mokymosi modelio realizavimo ribotumai, kurie gali atsirasti modelį realizuojant Lietuvos universitetuose. Neišsprendę tradicinio matematikos mokymo problemų (pedagoginio proceso vadybos, savarankiško darbo kontrolės, ir studentų savikontrolės organizavimo), negalėsime pereiti prie refleksyvaus modelio, kuris yra dar daugiau struktūrizuotas, realizavimo. Refleksyvaus matematikos mokymosi modelio realizavimas susijęs su sunkumais: kompetenciniais (studento negebėjimas savarankiškai dirbti, diskutavimo ir matematinio teksto skaitymo įgūdžių neturėjimas, dėstytojo nepakankama patirtis dirbti kitaip); materialiniais (vadovėlių, atitinkančių besimokančiųjų lygį su gausia eksperimentine medžiaga, tikslingai vedančia prie teisingų išvadų formulavimo stoka, metodinių priemonių, padedančių mokytis nebuvimas, kompiuterinių mokomųjų programų nebuvimas); psichologiniais (tiek studento, tiek dėstytojo ankstesnė patirtis ir susiformavę nuostatos neleidžia dirbti kitaip, senų tradicijų gilumas riboja naujų nuostatų plėtros galimybes).

ENThe article consists of two parts. The first one discloses the problems of traditional model of teaching mathematics. The second one highlights the limitations of reflective model of learning mathematics that may appear implementing such model in universities of Lithuania. Without solving the problem of traditional teaching of mathematics (organising management of pedagogic processes, control of the independent work, and students’ self-control) we will not be able to transfer to the implementation of the reflective model, which is more structural. The implementation of reflective model of learning mathematics is related to the following difficulties: competence (the inability of students to work independently, the lack of discussion and mathematical text reading skills, and poor experience of teachers to work otherwise); material (lack of textbooks corresponding to the level of students and supplemented with the ability of experimental materials purposefully leading to correct conclusions; methodical instruments helping to learn; computer learning programmes); and psychological (previous experience and the attitudes of students and lecturers do not allow work differently; the deepness of the old traditions limits the development of new attitudes).

ISSN:
0132-2818; 2335-898X
Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9514
Updated:
2021-04-16 20:26:04
Metrics:
Views: 7
Export: