Profesinės socializacijos kaip profesinio identiteto vystymosi prielaidos bei charakteristikos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės socializacijos kaip profesinio identiteto vystymosi prielaidos bei charakteristikos
Alternative Title:
Assumptions and Characteristics of Moderate Vocational Socialization as Vocational Identity Development
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2006, Nr. 2 (1), p. 74-80
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma profesinės socializacijos koncepcija profesinio identiteto požiūriu. Siekiant realizuoti tyrimo tikslą - atskleisti esmines profesinės socializacijos charakteristikas, išryškinant jų įtaką profesinio identiteto vystymui(si), naudotas mokslinės literatūros analizės metodas. Tyrimo objektas – profesinė socializacija. Tyrimas atskleidė, jog profesinė socializacija yra tęstinis, socialinis procesas, kurio vienas iš rezultatų – profesinis identitetas. Profesine socializacija vadinama asmens moralinė, idėjinė, psichologinė ir simbolinė transformacija, tapsmas asmenybe, galinčia prisiimti ypatingą profesinį vaidmenį ir statusą. Tai yra tretinė asmens socializacija, vykstanti profesinio ugdymo institucijoje ir praktinėje veikloje. Šio proceso metu perimamos profesinės vertybės, nuostatos, interesai, įgūdžiai ir žinios bei kultūra, būdinga toms profesinėms grupėms, kurių nariais jie yra arba siekia tapti, bei formuojamas individualus profesinis identitetas, požiūris į save kaip į profesijos atstovą su profesijai būtinomis žiniomis ir atsakomybe. Profesinės socializacijos procesas inkorporuoja kognityvinį (pažintinį), praktinį, simbolinį, emocinį ir moralinį komponentus bei apima keletą dimensijų. Profesinės socializacijos tyrimai atskleidė, kad studentai profesijos filosofiją ir praktinę profesinę veiklą realiai pradeda suvokti tik susidūrę su praktika, tai yra tuomet, kai atitrūksta nuo subjektyvių išankstinių vertinimų. Profesinė socializacija – nuolatinis procesas, besitęsiantis tol, kol žmogus dalyvauja darbo rinkoje arba kol tęsiasi jo profesinė karjera. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Socializacija; Sąjunga; Identifikacija; Profsąjungos; Socialization; Union identification; Labour union.

ENThe article introduces the concept of vocational socialization through the angle of vocational identity. Scientific literature analysis method was used in order to achieve the aim of the research, i.e. to reveal the key vocational socialization characteristics by underlining their impact on vocational identity development. The object of research—vocational socialization. The research revealed that the vocational socialization is a continuous social process that delivers vocational identity as one of results. The vocational socialization is regarded to be a moral, ideal, psychological, and symbolic transformation of a person, formation of a personality able to take-on a particular vocational role and status. This is the tertiary socialization of a person that takes place in a vocational education institution and in practical activity. This process passes-on vocational values, attitudes, interests, skills, knowledge, and culture that are particular to those vocational groups, the membership of which is held of sought, and forms individual professional identity and attitude towards self as a representative of a vocation who has particular knowledge and responsibility. The process of vocational socialization incorporates the cognitive, practical, symbolic, emotional, and moral components, and covers few dimensions. The research of vocational socialization revealed that students start perceiving vocational philosophy and practical vocational activity only after they gain experience, i.e. once they get away from subjective prejudices. Vocational socialization is a continuous process that continuous until a person partakes in the labour market or until his/her professional career continuously.

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9432
Updated:
2021-03-05 13:47:05
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: