Innovative activity of teachers in the country of pre-accession to the EU: peculiarities and problems

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Innovative activity of teachers in the country of pre-accession to the EU: peculiarities and problems
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokyklos vadyba; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
EN
Innovative activity of teachers; School management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama mokslinė problema detalizuojama klausimais: kokias inovacijas diegia pedagogai; kokie diegiamų inovacijų šaltiniai; kokie motyvai ir tikslai įtakoja pedagogų inovacinę veiklą? Pirmojoje straipsnio dalyje pristatoma tyrimo metodologija ir organizavimas; antrojoje – pristatomi empirinio tyrimo rezultatai. Pedagogo inovacinė veikla – tai tikslingas, struktūruotas veikimas, vykstantis pedagoginėje sistemoje, pedagogui kuriant ir/arba perimant, diegiant ir platinant edukacines inovacijas. Atlikus empirinį tyrimą, kurio metu buvo taikytas apklausos raštu metodas, išryškėjo, kad pedagogai diegia edukacines inovacijas, susijusias su naujais mokymo metodais, projektiniais darbais, informacinėmis technologijomis, vertinimo sistemomis, mokymo priemonėmis, savarankiško darbo užduotimis ir pan. Didžioji dalis pedagogų inovacijas kuria patys ir perima iš kitų šaltinių bei tik perima iš kitų šaltinių. Pagrindiniai inovacijų šaltiniai – mokslininkų vedami seminarai ir paskaitos, Lietuvos ir kitų šalių pedagogai, tarptautiniai projektai, užsienio šalių švietimo institucijų vizitai. Pedagogai adaptuoja inovacijas iš įvairių šaltinių, bet nesistengia jų kurti patys. Tai indikuoja inovacinės veiklos imitacinę orientaciją. Inovacinę veiklą sąlygoja tokie tikslai: siekis patobulinti mokymo procesą; pagerinti mokinių mokymosi rezultatus; motyvai – įvairiuose seminaruose kilusios mintys, galimybė naujai pažvelgti į savo darbą. Tikslai ir motyvai atspindi vidinę pedagogų motyvaciją bei tikslus, kadangi jie orientuoti į didaktinį procesą, išreiškia vidines pedagogo pastangas atsinaujinti, tobulėti. [Iš leidinio]

ENThe article addresses the scientific problem and details the following issues: what innovations are implemented by pedagogues; what are the sources of innovations under implementation; what motifs and aims influence innovative pedagogue activities? The first article part presents the research methodology and organization; the second one presents outcomes of an empirical study. Pedagogue innovative activity is the expedient, structured action taking place in the pedagogical system when a pedagogue develops and/or takes over, implements and multiplies educational innovations. The questionnaire method was used to do the empirical study. The outcome was that pedagogues implement educational innovations related to new teaching methods, project activities, information technologies, evaluation systems, teaching aids, independent study assignments, etc. The majority pedagogues create innovations themselves and take them over from other sources, or only take them over from other sources. Sources of innovations are scientist-delivered seminars and lectures, pedagogues from Lithuania and other countries, international projects, visits by foreign educational institutions. Pedagogues adapt innovations from various sources, but make no effort to develop them. This indicates the imitational orientation of innovative activities. Innovative activities are caused by the following goals: the aim to improve the teaching process; improvement of pupil learning outcomes; as well as the following motifs: ideas having appeared during various seminars, a chance to have a new look at one’s activities.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9397
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 11
Export: