Manifestation of citizens' innovative culture features in the context of learning cities development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestation of citizens' innovative culture features in the context of learning cities development
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 4 (46), p. 18-32
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Utena; Lietuva (Lithuania); Inovacijos / Innovations; Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama mokslinė problema: kas sudaro individo inovacinės kultūros konstruktą; kokia metodologija leistų ištirti inovacinę kultūrą individo lygmeniu; kaip Lietuvos miestuose, esančiuose skirtinguose kelio į besimokantį miestą etapuose, pasireiškia atskiri piliečių inovacinės kultūros bruožai. -Pirmojoje straipsnio dalyje pagrindžiamas inovacinės kultūros konceptas bei pristatoma inovacinės kultūros tyrimo metodologija individo lygmeniu. Individo inovacine kultūra laikoma individo vertybių, nuostatų, požiūrių, net mąstymo būdo išraišką, atsispindinčią individo novatoriškume, kūrybiškume, antrepreneriškume ir pasireiškiančią inovacinės veiklos metu. Inovacinę kultūrą sudaro bendrosios ( rizikos tolerancija, atvirumas pokyčiams, nuostata į nuolatinį mokymąsi ir kt) bei specifinės charakteristikos. Antrojoje straipsnio dalyje pagrindžiama tyrimo metodika ir organizavimas, o trečiojoje – tyrimo rezultatai. Analizė parodė, kad artimiausi pagal požiūrį į pokyčius, riziką, išteklių valdymą yra Kauno ir Šiaulių respondentai; kūrybiškumo raiška panašiausia tarp Kauno ir Utenos respondentų. Atlikta faktorinė analizė leido išskirtų faktorinių svorių reikšmių pagalba įrodyti teiginių valdumą konstrukto viduje bei juos vienijančius latentinius faktorius, taip pat atskleisti instrumento validumą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Novacinė kultūra; Antrepreneriškumas; Kūrybiškumas; Novatoriškumas; Innovative culture; Entrepreneurship; Creativity; Innovativeness.

ENThe article is dealing with the scientific problem: what compiles the innovative cultural construct of an individual; what methodology would allow investigating innovative culture on the level of individual; how separate attributes of civil innovative culture manifest in Lithuanian cities that are situated on the different stages of the path to a learning city. The first part of the article reasons the concept of innovative culture and introduces the methodology for innovative culture investigation on the level of an individual. Innovative culture of an individual is regarded to be the expression of individual’s values, attitudes, and thinking method that reflects in the innovation, creativity, and entrepreneurship of an individual and manifests during innovative activity. Innovative culture compresses of general (risk tolerance, openness towards change, and attitude towards continuous learning, and etc.) as well as specific characteristics. The second part of the article reasons the methodology and organization of research; and the third part focuses on results of the research. The analysis provided that the most similar—according to attitude towards change and risk as well as resource management—are respondents of Kaunas and Šiauliai; according to manifestation of creativity, Kaunas and Utena respondents seem most similar. On the basis of singled-out factorial weight significance, the delivered factorial analysis helped proving steering of propositions inside a construct as well as unifying latent factors, and revealing the steering of an instrument.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9392
Updated:
2018-12-20 23:01:20
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: