Chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos pedagoginė sistema mokymosi paradigmos kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos pedagoginė sistema mokymosi paradigmos kontekste: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
304 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2006 metais Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Pedagogical system of socially significant topic of chemistry in the contect of learning paradigm Kaunas : Technologija, 2006 42 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje sprendžiama chemijos dalyko socialiai reikšmingų temų pateikimo bendrojo lavinimo mokykloje problema. Tyrimo objektas yra chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos pedagoginė sistema. Pagrindinis disertacijos tikslas – pagrįsti chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos pedagoginę sistemą mokymosi paradigmos kontekste.Pirmoje disertacijos dalyje išryškinamos mokymo ir mokymosi paradigmų skiriamieji bruožai. Nagrinėjama konstruktyvizmo teorija kaip mokymosi paradigmos pagrindas. Sukuriama ir teoriškai pagrindžiama konstruktyvistinė pedagoginė sistema, kuri konkretizuojama į chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos pedagoginę sistemą. Antroje disertacijos dalyje pagrindžiama šios pedagoginės sistemos empirinio tyrimo metodologija. Trečiojoje darbo dalyje atliekant kvazieksperimentinį tyrimą įvertinama chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos konstruktyvistinės pedagoginės sistemos veiksmingumas. Darbe konstatuojama, kad chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos pedagoginė sistema pagrįsta konstruktyvizmo esminiais principais sudaro prielaidas mokinių pozityvaus požiūrio į chemijos mokymąsi skatinimui bei leidžia pasiekti ne tik gamtos, bet ir socialinių mokslų gilaus supratimo. [Iš leidinio]

ENThe dissertation solves the problem of presentation of socially important topics in chemistry at general education school. The object of study is a pedagogical system of socially important topics in chemistry. The main purpose of the dissertation is to ground the pedagogical system of socially important topics in chemistry in the context of the learning paradigm. The first part of the dissertation highlights distinctive features of teaching and learning paradigms. The theory of constructivism is analysed as the basis of the learning paradigm. A constructivist pedagogical system is developed and theoretically grounded and later specified to form the pedagogical system of socially important topics in chemistry. The second part of the dissertation gives grounds to the empirical research methodology of this pedagogical system. The third part of the paper in the course of quasi-experimental research evaluates efficiency of the constructivist pedagogical system of socially important topics in chemistry. The paper states that the pedagogical system of socially important topics in chemistry is based on essential principles of constructivism and creates prerequisites for encouraging positive attitude of students to learning chemistry and allows achieving deep understanding not only of natural but also of social sciences.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9311
Updated:
2014-02-07 20:09:25
Metrics:
Views: 77
Export: