A Fulbrighter observes Lithuania going West

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Fulbrighter observes Lithuania going West
In the Journal:
Lituanus. 2007, vol. 53, no. 1, p. 54-64
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Lietuvos pokyčiaiai.
EN
Ckanges of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTBūti vakariečiu dabar reiškia būti demokratišku; būti demokratišku, reiškia būti tolerantišku; tolerancija savo ruožtu reikalauja atsisakyti įprastų religinių, tautinių, kultūrinių, filosofinių ir pan. pretenzijų. Eidama į Vakarus, Lietuva turi sumokėti tam tikrą kainą atsisakydama savo religijos ir kultūros. Tai, ko nepajėge sunaikinti Sovietų sąjunga, dabar naikina Vakarai. Kas tuomet buvo lietuviams brangu, dabar virsta fikcija. Straipsnio autoriaus nuomone, egzistuoja du keliai, kuriais Lietuva, eidama į Vakarus, išsaugos savo tapatumą ir pademonstruos toleranciją. Visų pirma, tolerancija remiasi skepticizmu ir ragina atisakyti įprastų reikalavimų. Tačiau įprasti reikalavimai vs tolerancija yra klaidinga dilema. Katalikai gali tvirtinti, kad tolerancija egzistuoja katalikybėje brolybės prasme. Tokiu būdu apginamas katalikiškas, bet ne būtinai lietuviškas tapatumas, nes lietuvis gali būti kataliku, bet katalikas neprivalo būti lietuviu. Antrasis kelias susijęs su klausimu "Ar Lietuva vis dar katalikų kraštas?" Ar gali Lietuva atsigręžti į savo katalikybę, kaip ankstesnės nepriklausomybės laikotarpiu? Jeigu žmonės prarado savo katalikybę, jie gali ieškoti intelektinio prieglobsčio Akviniečio etikoje. Jeigu tolerancija suvokiama (brolybės prasme) kaip demokratinės visuomenės visuotino gėrio esmė, tuomet Lietuvos ėjimas į Vakarus neturėtų reikšti kultūrinio tapatumo atisakymo tampant skeptikais ar sekuliariais. Lietuva turėtų išsaugoti toleranciją/brolybę atsigręždama į katalikiškąjį paveldą.

ENBeing a westerner currently means being democratic; being democratic means being tolerant; being tolerant, in turn, means refusing usual religious, cultural, philosophical, and other pretensions. Going West Lithuania must pay certain price, i.e. refuse its religion and culture. What has not been destroyed by the Soviet Union now is being swept away by the West. Things that were important to Lithuanians now become a fiction. The author of the article assumes two ways of keeping the identity of Lithuania and showing tolerance to the West. First of all, toleration is based on scepticism; it requires refusing usual requirements. However, usual requirements vs. tolerance is not a valid dilemma. Catholics may maintain that tolerance exists in Catholicism in sense of brotherhood. This is the way how of protecting Catholic but not Lithuania identity, since Lithuanians may be Catholics but Catholics may not be Lithuanians. The second opportunity is related to a question whether Lithuania is a Catholic country still. Is Lithuanian able to turn back to Catholic religion as during the period of previous independence? If people have lost their belief in Catholic religion they may look for the intellectual retreat in Aquinas’s ethics. If tolerance is perceived (in sense of brotherhood) as the essence of overall good in democratic community, going West should not mean refusing cultural identity and becoming sceptical and secular. Lithuania should save tolerance/brotherhood turning back to its Catholic heritage.

ISSN:
0024-5089
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9286
Updated:
2013-04-28 16:56:12
Metrics:
Views: 3
Export: