Towards the knowledge society : co-operative learning encouraged by European mobility projects in teacher training higher non-university educational institution

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Towards the knowledge society: co-operative learning encouraged by European mobility projects in teacher training higher non-university educational institution
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 373-390. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTNeįmanoma besimokančiųjų priversti nuolatos mokytis ir veiksmingai bendradarbiauti, jei mokytojai ir dėstytojai nepasižymės tomis pačiomis savybėmis - jei norima, kad tai pavyktų besimokantiesiems, turi pavykti dėstytojams; jei norima, kad pavyktų visuomenei, turi pirmiausia pavykti besimokantiesiems. Studentų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose instituciniame kontekste siejamas su jų motyvacija plėtoti mokymosi kompetenciją ir suinteresuotumu įgyti tarptautinės patirties. Vidinė, išorinė ar pasiekimo motyvacija, nukreipianti besimokantįjį dalyvauti tarptautiniuose projektuose, būsimąjį mokytoją skatina įgytas teorines žinias išbandyti praktiškai, vystyti mokytojo kompetenciją. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose yra praktiška galimybė, leidžianti įsitikinti, ar esama motyvacija įrodo mokytojo pašaukimo faktą, t.y. savęs kaip mokytojo supratimą ir įvertinimą . Ar europiniuose mobilumo projektuose įgyta patirtis padeda siekti kooperatyvaus mokymosi kokybės? Kokia tokiu atveju gali būti kooperatyvaus mokymosi raiška? Pastarieji klausimai atskleidžia straipsnio mokslinės problemos esmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žinių visuomenė; Projektai; Neuniversitetinės švietimo institucijos; Mokymasis bendradarbiaujant; Knowledge Society; Co-operative learning; Projects; Teacher training; Non-university Educational Institution.

ENIt is impossible to make learners to learn all the time and communicate efficiently if teachers do not have the same features – if they want learners to succeed, teachers themselves must succeed in that; if the society is to succeed, learners must succeed first. Involvement of students in international projects in the institutional context is associated with their motivation to develop their learning competence and interest in acquiring international experience. Internal, external or achievement motivation encouraging the learner to become involved in international projects also encourages the future teacher to test theoretical knowledge acquired in practice and to develop their competence as a teacher. Involvement in international projects is a practical opportunity which allows making sure whether the current motivation proves the fact that it is the teacher’s vocation, i.e. self-perception and self-evaluation as a teacher. Does experience acquired in European mobility projects help to reach quality of cooperative learning? What in this case can the expression of cooperative learning be? These questions disclose the essence of the scholarly problem discussed in the article.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9252
Updated:
2013-04-28 16:55:50
Metrics:
Views: 25
Export: