Antropologizacija ir sakramentiškumas naujosiose tikybos programos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antropologizacija ir sakramentiškumas naujosiose tikybos programos
Alternative Title:
Antropologisation and Sacramentality in the New Religious Education Syllabus
In the Journal:
Soter. 2006, 17 (45), p. 59-67
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTTikyba Lietuvos mokyklose dėstoma jau daugiau kaip penkiolika metų, tačiau vis dar jaučiamės šiek tiek nevisaverčiai: mums nuolat tenka dėti pastangas, kad pasivytume kitų mokomųjų dalykų statusą. Viena iš tokių pastangų galima laikyti eksperimentinį Katalikų tikybos bendrosios programos ir išsilavinimo standartų projektą, kurį inicijavo VPU Katalikų tikybos katedra ir Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras. Šio tyrimo ir straipsnio tikslas – aptarti naujosios Katalikų tikybos programos teikiamas perspektyvas remiantis Bažnyčios dokumentais bei pastarosiomis švietimo kaitos tendencijomis. Tyrimas atskleidė, kad naujoji Katalikų programa atitinka tiek Bažnyčios dokumentų dvasią, tiek ir dabartines švietimo kaitos tendencijas, todėl neturėtų gąsdinti tariamu radikalumu ar katalikiškumo stoka. Tikybos pamokų tematikos antropologizacija gali pasitarnauti keliant dalyko prestižą visuomenėje, nes jos dėka net ir labai nutolusiems nuo tikėjimo dalykų darosi aiškesnis dėstomų temų aktualumas. Antropologizacija taip pat padėtų evangelizuoti netikinčiuosius. Naujoji programa propaguoja sakramentiškumo principą religiniame ugdyme: visa tikrovė, tad ir visos temos bei klausimai turi religinį matmenį, taigi per viską galima ir reikia atskleisti Dievo buvimą bei meilę.Reikšminiai žodžiai: Antropologizacija; Sakramentiškumas; Dievas; Tikyba; Programos.

ENReligion has been taught at Lithuanian schools for more than fifteen years now but we still feel somewhat inferior: we always have to make an effort to reach the status of other subjects. One of such efforts was the pilot project of the Catholic Religious Education Syllabus initiated by the Catholic Education Department of Vilnius Pedagogical University and the Catechetical Centre of Vilnius Archdiocese. This research and article aims to discuss the opportunities offered by the new Catholic education syllabus on the basis of the Church documents and the recent educational development trends. The research showed that the new Catholic syllabus conforms to both the spirit of the Church documents and the contemporary educational development trends and, therefore, does not represent the alleged radicalism or the lack of Catholicism. The antropologisation of the topics of religion classes may serve in increasing the prestige of the subject in the society because it clarifies the relevance of the covered topics to even those who are very remote to the matter of faith. Antropologisation may also help to evangelise the non-believers. The new syllabus promotes the principle of sacramentality in religious education: all reality and thus all the topics and issues have a religious dimension; therefore everything may and should reveal the presence and the love of God.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9193
Updated:
2018-12-20 23:11:20
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: