Jėzaus Kristaus ikonografija Lietuvos baroko altorių tapyboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jėzaus Kristaus ikonografija Lietuvos baroko altorių tapyboje: disertacija
Alternative Title:
Iconography of Jesus Christ in the Painting of the Lithuanian Baroque Altars
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
210 p
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Iconography of Jesus Christ in the Lithuanian altarpieces of the Baroque period Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 55 p
Summary / Abstract:

LTAltoriniai paveikslai yra specifinė atvaizdų grupė, kurią apibūdina ypatinga paskirtis bei vieta virš Dievo stalo. Šios disertacijos objektu pasirinkti Lietuvos katalikų bažnyčių altoriuose baroko laikotarpiu buvę Jėzaus Kristaus paveikslai. Jėzus Kristus – antrasis trivienio Dievo Asmuo, krikščioniškoje dailėje visada buvo vienas svarbiausių kreipinių. Disertacijos tikslas – išanalizuoti baroko laikotarpiu Lietuvos altorių tapyboje vyravusių Jėzaus Kristaus atvaizdų ikonografiją. Darbe išskirtos pagrindinės baroko kristologinės temos ir apibrėžtas populiariausių ikonografinių tipų ratas, išanalizuoti labiausiai paplitę ikonografiniai tipai, nurodant galimas jų populiarumo priežastis bei nustatant specifinius vietinius bruožus. Darbe pabrėžtas atskirų vienuolijų vaidmuo skleidžiant tam tikrą Jėzaus Kristaus sampratos aspektą, nurodant galimas šio pamaldumo priežastis ir sklaidos būdus, atskleidžiant altoriaus atvaizdų santykį su konkrečios bažnyčios dvasiniu gyvenimu (paveikslų užsakymų dėsningumai, brolijų ir pavienių donatorių vaidmuo, iškilmių ir atlaidų suteikimas). Jėzaus Kristaus ikonografija baroko laikotarpiu, kaip ir ikonografinių tipų visuma Lietuvos menotyroje kompleksiškai tiriama pirmą kartą. Tai leido išskirti ikonografinių tipų bendruosius ir specifinius bruožus, įvardinant galimą kilmę, raidą bei paplitimą nulėmusias įtakas. Pasirinktas tyrinėjimo pjūvis taip pat naujas – analizuojami tik altorių paveikslai, atskleidžiant jų temos, formos ir meninių priemonių savitumą bei pabrėžiant specifinį šių kūrinių vertinimą baroko laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENAltar paintings constitute a specific group of images which is characterised by a special purpose and position over the God‘s table. Paintings of Jesus Christ present on the altars of the Lithuanian Catholic churches in the baroque period are selected as the object of the thesis. Jesus Christ is the second person of the triune God, who was always one of the most important objects of address in the Christian art. The thesis aims at analysing iconography of images of Jesus Christ prevalent in painting of the Lithuanian altars of the baroque period. The thesis distinguishes the principal Christological themes of baroque and defines the range of the most popular iconographic types. The analysis is drawn in respect of the most common iconographic types, specifying possible reasons of their popularity and determining specific local attributes. The thesis emphasises the role of the single monkhood in dissemination of a certain aspect of the conception of Jesus Christ, pointing out to the reasons of such devotion and methods of dissemination, conveying the correlation between the altar images and spiritual life of a particular church (consistent patterns of ordering of paintings, the role of fraternity and single donators, provision of solemnisation and feast). Iconography of Jesus Christ of the baroque period, same as the entirety of iconographic types in the Lithuanian art criticism, is subjected to complex analysis for the first time. The chosen section of the research is also novel – analysis covers only alter paintings, revealing peculiarity of their theme, forms and artistic devices and emphasising specific estimation of the works of art in the baroque period.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9190
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 44
Export: