Students' application and implementation of information and communication technologies to tertiary studies for lifelong learning

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Students' application and implementation of information and communication technologies to tertiary studies for lifelong learning
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTGlobalioje visuomenėje keičiasi reikalavimai darbo vietai, dažnai jos užėmimui reikalingas aukštasis išsilavinimas. Aukštojoje mokykloje būtina sudaryti sąlygas mokymosi visą gyvenimą kultūros plėtotei. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis mokymuisi bei profesinės veiklos tobulinimui yra vienas iš reikšmingų uždavinių šiame kontekste, tačiau, kaip rodo ir šiame straipsnyje pristatomų empirinių tyrimų rezultatai, prieinamos technologinės galimybės nėra visiškai išnaudojamos. Šiame straipsnyje analizuojama šiuolaikinė visuomenė bei tos jos charakteristikos, kurios prisideda prie mokymosi aplinkos kūrimo, bei veiksniai, kurie galėtų paskatinti mokymąsi aukštajame moksle. Straipsnyje remiamasi literatūros analizės, kiekybinio (apklausa raštu), bei kokybinio (interviu) metodų pagalba surinkta informacija bei pristatomos išvados apie tai, kad net naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokymosi aplinkos kūrimui didžiausią poveikį daro žmonių įsitikinimai ir įsipareigojimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Pagrindinės kompetencijos; Mokymasis visą gyvenimą ir mokymosi aplinkos; Tertiary education; Basic competencies; Lifelong learning and learning environment.

ENIn the global society, the requirements for a work are changing and higher education is often required. Schools of higher education should create conditions for development of life-long learning. Ability to use information technologies for learning and improvement of vocational activity is one of the most significant assignments in this context. Although, as results of empiric researchers provide, accessible technologic possibilities are not fully utilized. This article investigates the contemporary society and its characteristics that contribute to development of the learning environment as well as factors that could encourage studies in higher education. The article is based on literature analysis, information that was collected with the help of quantitative and qualitative (interview) methods, as well as provides conclusions stating that even if information communication technologies are used, the learning environment development is mostly impacted by beliefs and commitment of people.

ISBN:
980-6560-34-5
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9082
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 17
Export: