Promoting factors of youth participation in non-governmental organizations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Promoting factors of youth participation in non-governmental organizations
Alternative Title:
Jaunimo dalyvavimą nevyriausybinėse organizacijose stiprinantys faktoriai
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2011, Nr. 8(1), p. 88-95
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTTyrimo aktualumas ir naujumas. Tyrimai rodo, kad labai mažai Lietuvos jaunuolių dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje, t. y. šių organizacijų nariais ir savanoriškais pagrindais dalyvauja organizacijos valdyme, administravime, veiklų organizavime ir atlieka kitas funkcijas. Tuo tarpu nevyriausybinės organizacijos demokratinėje visuomenėje atlieka svarbų vaidmenį, per jas piliečiai gali atstovauti visuomeninius interesus, per veiklą jose piliečiai turi galimybių lavinti savo kompetencijas. Pastaroji, edukacinė nevyriausybinių organizacijų funkcija yra ypač svarbi jaunimui dalyvaujančiam jaunimo nevyriausybinėse organizacijose, nes dalyvaudami jie lavina demokratijos, sprendimų priėmimo, atsakomybių pasidalijimo ir kitas socialines kompetencijas. Nevyriausybinės (jaunimo) organizacijos - laisva valia piliečių sukurtos organizacijos, registruotos kaip asociacijos, labdaros paramos fondai ir viešosios įstaigos. Organizacijos yra savarankiškai valdomos, remiasi savanoriška veikla, siekia visuomenei naudingų tikslų, yra nepriklausomos nuo valdžios ir nesiekia pelno. Dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje yra pilietiškumo raiška. Jaunimo situacijos Lietuvoje tyrimų rezultatai rodo, kad apie trečdalį jaunimo dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, o dalyvavimas nevyriausybinėse organizacijose sudaro mažesniąją dalį šių veiklų. Pagrindinės jaunuolių nurodomos nedalyvavimo priežastys yra informacijos apie organizacijas ir laiko trūkumas. Šios priežastys yra jaunuolių subjektyviai suvokiamos, tačiau yra daugiau asmeninių ir aplinkos veiksnių skatinančių ir trukdančių jaunimo dalyvavimui. LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad jaunimas mažai domisi organizacijomis, veikiančiomis mokymosi įstaigose ar vietovėse, kuriose yra jų mokymosi institucija.Todėl šio straipsnio tikslas yra atskleisti 18-25 metų amžiaus jaunimo dalyvavimo ir nedalyvavimo nevyriausybinėse / visuomeninėse, savanoriška veikla pagrįstose organizacijose asmeninius ir šeimos aplinkos veiksnius. Tyrimo metodai: apklausa, raštu, naudojant uždaro tipo klausimyną ir statistinė analizė. Tyrimo instrumentas: parengtos dvi anketos, viena - dalyvaujančiam, kita - nedalyvaujančiam jaunimui. Tyrimo imtis: tyrime dalyvavo 154 18-25 metų jaunuoliai, kurie sudarė dvi tiriamųjų grupes. Pirmoje grupėje buvo jaunimo organizacijų nariai, dalyvaujantys šių organizacijų veikloje. Antroji lyginamoji grupė buvo sudaryta iš panašaus amžiaus, lyties ir išsilavinimo jaunuolių, nedalyvaujančių visuomeninėse organizacijose. Tyrimo rezultatai. Lyginant dalyvaujančių ir nedalyvaujančių visuomeninėse organizacijose jaunuolių grupes nustatyta, dalyvaujančiųjų grupėje buvo daugiau jaunuolių pasižyminčių ekstraversija ir atvirumu patyrimui. Ekstravertai yra aktyvūs, optimistiški, lengvai bendraujantys, atviri naujoms pažintims asmenys. Atvirumo patyrimui asmeninė savybė pasireiškia smalsumu, noru patirti, išgyventi, artistiškumu, domėjimusi menu ir pan. Taip pat dalyvaujančiųjų grupėje daugiau buvo tėvų jsitraukusių į nevyriausybinių organizacijų veiklas, šios grupės jaunuoliai dažniau jautė nevyriausybines organizacijas ir jų veiklą palaikančias aplinkinių nuostatas ir vertinimus. Vadinasi, asmenines savybes - ekstraversiją ir atvirumą patyrimui, ir aplinkos savybes - tėvų dalyvavimas ir artimiausios aplinkos palankus atsiliepimas yra jaunuolių dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų veikloje skatinantys veiksniai. Subjektyviai suvokiami dalyvavimo ir nedalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje motyvai yra paveikti platesnio socialinio, kultūrinio konteksto. Vyrauja savanaudiški dalyvavimo motyvai, dalyvavimu siekiama žinių, kompetencijų ir pripažinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dalyvavimas; Jaunimas; Nevyriausybinė organizacija; Nevyriausybinės organizacijos; Non-governmental organization; Participation; Youth.

ENThe research shows that very few young Lithuanian people participate in the activity of the nongovernmental organizations, i. e. they are members of these organizations and on the basis of the voluntary activity are involved in the organization management, administration, organizing the activities and perform other activities. Meanwhile the non-governmental organizations play an important role in the democratic society, through them citizens can represent the social interests, through the activity in them citizens have opportunities to develop their skills. The latter, educational function of non-governmental organizations is very important for young people, who participate in non-governmental youth organizations, as by participating they train democratic, decision-making, responsibility sharing and other social skills. The non-governmental (youth) organizations - organizations established by citizens' free will, registered as associations, charity support funds and public institutions. Organizations are voluntary managed, refer to the voluntary activity, are seeking useful to society goals, and are independent from the government and not for-profit. The participation in the activity of the non-governmental organizations is the expression of the citizenship. The various research results of Youth situation in Lithuania show that third of youth participate in non-formal educational activities and participation in non-governmental organizations creates a smaller part of these activities. The main reasons of youth non-participating are lack of information about the organizations and lack of time. These reasons are subjectively perceived by young people, although, there are more personal and environmental factors, promoting and preventing the youth participation.The research reserved by LR Ministry of education and science showed that youth have little interest in the organizations, working in the educational institutions or in the areas where their educational institution is. Therefore, the goal of this article is to clarify the private and family environmental factors to 18-25 year old youth participation and non-participation in non-governmental/ social, based on voluntary activity organizations. Methods: questioning survey and statistical analysis. Sample: the members of youth organizations. Results. Comparing the groups of participating and non-participating in social organizations youth was determined that in the participating group there were more young people characterized by the extraversion and openness to experience. Extroverts are active, optimistic, easy chatting, open for new contacts persons. Personal characteristic of openness to experience is asserted by curiosity, willing to experience, to feel, artistry, interest in art etc. The example shown by parents, their participation in the activity of non-governmental organizations also increases the social activity of young people. Social norms and the traditions of the social, voluntary activity show the expectation in young people behavior, therefore, environment, which recommends non-governmental organizations and their activity, stimulates young people to participate. Moreover, in the participating group there were more parents, involved into the activity of non-governmental organizations, youth of this group more often feit the attitude and the appreciation of the surrounding to non-governmental organizations. Hence, personal characteristics - extraversion and openness to experience, and the environmental characteristics - the parental participation and the closest environment recommendations are the stimulating factors for youth to participate in non-governmental organizations.Subjectively perceived motives of participating and non-participating in the activity of non-governmental organizations are affected by the broader considerations of the social and cultural context. Dominate self-serving motives for participation, by participation is gaining for the knowledge, skills and appreciation. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89893
Updated:
2021-03-21 13:22:45
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: